ဂီနီ ဘစ္ေဆာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ

ဆႏၵျပ ေနေသာ ျပည္သူမ်ား

ဂီနီ ဘစ္ေဆာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ
ဇူလုိင္လ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ဂီနီ ဘစ္ေဆာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ မိမိကုိယ္​​ေရးကုိယ္​တာ ျပသနာမ်ားထက္ စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေသာဖြံၿဖိဳးမူ႔ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ လုံျခဳံမူႏွင့္ထုိက္တန္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ က႑ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ အတုိက္ခံအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚလာေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိးကုိသာဦးတည္ၾကဖုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ပ်က္စီးေနေသာ အေျခအေန၊ ယိုယြင္းလာေသာ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပညာေရးက႑တုိ႔တြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး၊ ႏုိင္ငံပိုမိုစည္းလုံးမွူ႔ရ႐ွိေရး၊ ျပည့္ဝေသာ လူအခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက သမၼတ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ဝတၱရား မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွူ႔မ်ားကို ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ား ၾကဳံေတြေနရေၾကာင္း၊ ဂီနီ ဘစ္ေဆာ ႏုိင္ငံသည္ မတ္လ ကေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ မတည္ၿငိမ္မူ႔မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ၾကဳိးစားေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။
By Kyi Maung

https://bit.ly/2Gdb2ho
Photo credit to Vatican News
 

Add new comment

11 + 4 =