ကြၽန္ဘဝမွ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္လာသူ ၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ ပထမအဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရ

သူေတာ္ျမတ္ ၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္

ကြၽန္ဘဝမွ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္လာသူ ၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ ပထမအဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရ
ဇြန္လ ၁၂၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ေပးရန္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ တင္ျပလာသည့္ ရဲရင့္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ျပည့္ဝသူ သူေတာ္ျမတ္ ၈ ဦးတြင္ ကြၽန္ဘဝမွ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္လာသူ ၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္ သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္၊ သူ႔ကုိ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာတင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး လူမည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

၁၈၅၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မစ္ဇူရီ ျပည္နယ္တြင္ ၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္ ကုိ လူမည္း ကြၽန္မိသားစုတစ္စုမွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္၊ ရဟန္းတုိ႔တပ္​အပ္သည္ ဓမၼသျဂဳိၤလ္​ပညာကုိ ေရာမျမဳိ့တြင္ သင္ၾကားတက္​ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ အသက္ ၃၁ ႏွစ္၊ ၁၈၈၆ ခု ႏွစ္တြင္ စိန္႔ဂြၽန္း လက္တရင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ၿပီး မၾကာမွီ အေမရိကန္​သုိ႔ ျပန္သြားၿပီး လူမည္းအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ခ်ီကာဂုိ႐ွိ လူမည္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ့ အေစခံရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

သူ၏ တရားေဟာေကာင္းမြန္မူ႔ွ၊ ဂီတပညာ အဆုိအတီးေကာင္းမြန္မွူ႔၊ အထူးသျဖင့္ ေကာ္ဒီယာန္တီးျခင္း ႏွင့္ အသံအလြန္ေကာင္းမြန္မူ႔ွ တုိ့ိ႔ေၾကာင့္ Good Father Gus ဟု နာမည္တပ္ ေခၚခဲ့ၾကပါသည္၊ အေျပာအဆုိႂကြမ္းက်င္သူ၊ စကားေျပာ ေက်းဇူးေတာ္ရ႐ွိသူအျဖစ္ ေခတ္ျပဳိင္​ျပည္တြင္းသတင္းစာတစ္ခုမွလည္း သတင္းမ်ားေရး၍ သူ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၁၈၉၇ ခုႏွစ္ ခ်ီကာဂုိေဒသတြင္ မၾကဳံဖူး ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္သည့္ အပူလႈိင္းျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ရၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးၾသဂူးစ္တူစ္ ေတာ္တြန္ သည္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ ေန႔က ဘာသာသူမ်ားအားၾကည့္႐ူ႔ေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ွေပးရန္ သြားေနစဥ္ လမ္းတြင္ အပူလွ်ပ္ျခင္းဒဏ္ေၾကာင္​့လဲ့က်ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ သူေသဆုံးခ်ိန္တြင္ သူ၏ အသက္မွာ ၄၃ ႏွစ္သာ႐ွိေသးပါသည္။

သူ၏ ထူးျခားေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရဲရင့္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ခ်ီကာဂုိ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္သာသနာမွ ရဟႏာၱ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ ေပးရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က တင္ျပလာခဲ့ပါသည္။ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ေပးရန္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွူ႔မ်ား ၊ တန္​ံခုိးလကၡဏာမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ရဟႏာၱ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ လမ္းၾကာင္းေပၚသုိ႔ ၂၀၁၉ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ေန႔က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-06/from-slave-to-priest-pope-recognizes-heroic-virtue-of-tolton.html

#vatican, #sainthood, #chicago, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

7 + 9 =