က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ေပးျခင္းသည္ ကုသေပးရန္ သက္သက္မဟုတ္ ဘဝလုံျခဳံမူ႔ႏွင့္ အတူတကြ႐ွိေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ရမယ္

ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အေထြေထြအတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ပီရဲထ႐ုိ ပါ႐ုိလင္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ေပးျခင္းသည္ ကုသေပးရန္ သက္သက္မဟုတ္ ဘဝလုံျခဳံမူ႔ႏွင့္ အတူတကြ႐ွိေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ရမယ္
ဇူလုိင္လ ၂၅၊ ၂၀၁၉

ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ ေန႔က ေရာမျမဳိ့႐ွိ ေယဇူးသူငယ္ေတာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားေဆး႐ုံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္သုံးသပ္ျခင္း အခန္းအနားတြင္ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အေထြေထြအတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ပီရဲထ႐ုိ ပါ႐ုိလင္း မွ ကုသလုိ႔မရတဲ့ေရာဂါေတြ ႐ွိေပမဲ့လည္း ဂ႐ုစုိက္မူ႔ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ လုပ္မေပးႏုိင္ေသာ ေရာဂါဟူ၍ မ႐ွိပါ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ေပးတဲ့ေနရာမွာ ကုသေပးရန္ သက္သက္မဟုတ္ ဘဝလုံျခဳံမူ႔ႏွင့္ အတူတကြ႐ွိေနျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ရမည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္အတြင္း ေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့မူ႔မ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မူ႔မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊

ျဖဳံးတီးျခင္း အေလ့အထကုိပယ္ဖ်က္ၾကျပီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အားနည္းေသာသူမ်ားကုိ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မူေပးေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ဖက္၌ ႐ွိေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရာမျမဳိ့႐ွိ ေယဇူးသူငယ္ေတာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားေဆး႐ုံ ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ အခ်က္ကုိ ျပန္လည္ အမွတ္ရၾကဖုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မူ႔သည္ မိမိလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အရာ ႏွင့္ တုိင္းတာျခင္း မဟုတ္ သူတပါးကုိ မိမိဘယ္လုိျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏုိင္ေသာပါရမီ တုိးပြားမူ႔၌သာ တုိင္တာေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုသလုိ႔မရေတာ့ေသာ ေရာဂါ႐ွိသူမ်ားကုိ အတူတကြ႐ွိေပးျခင္း၊ ဂ႐ုစုိက္မူ႔ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကဖုိ႔၊ ဘုရားသခင္သည္အသက္၏ ပုိင္႐ွင္ျဖစ္တယ္ သူေပးထားတဲ့အသက္ဟာ သူသဘာဝ အေလ်ွာက္သာကုန္ဆုံးေစရမယ္၊ တုိ႔မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖုိ႔က လြဲးၿပီး ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ စီရင္ပုိင္ခြင့္မ႐ွိဘူးဆုိတာ သတိ႐ွိၾကရမယ္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ အေထြေထြအတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ပီရဲထ႐ုိ ပါ႐ုိလင္း မွေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2MfSD7y

Add new comment

3 + 1 =