ကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရး အတြက္ ရာ႐ွားႏွင့္ ဗာတီကန္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္

ေဆးပညာဆုိင္ရာေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရ႐ွည္ စီမံကိန္း

ကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရး အတြက္ ရာ႐ွားႏွင့္ ဗာတီကန္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္
ဇူလုိင္လ ၄၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ ႏွင့္ ရာ႐ွားသမၼတ တုိ႔ ေတြဆုံခဲ့ၾကေသာ ၂၀၁၉ ခု ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ က ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ႐ွိ ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကေလးသူမ်ားေဆး႐ုံး (Bambin Gesu) ႏွင့္ ရာ႐ွား ေဆးပညာသုံး ပစၥည္းမ်ား ပူေပါင္းၿပီး က်န္းမာ​ေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မူ႔ွအတြက္ ႏွင့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရ႐ွည္ စီမံကိန္းတစ္ခု သေဘာတူညီမူ႔တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကေလးသူမ်ားေဆး႐ုံး (Bambin Gesu) တာဝန္ခံပုဂၢဳိလ္ Mariella Enoc ၏ ဦးေဆာင္မူ႔ျွဖင့္ ရာ႐ွားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ကုိယ္စလွယ္ေတာ္မ်ား ေဆး႐ုံး ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါ ကုသေရးဆုိင္ရာ စမ္းသပ္​​ေလ့လာမူ႔ွမ်ားကုိလည္း ေဆး႐ုံအဖြဲ႔မွ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကေလးသူမ်ားေဆး႐ုံး (Bambin Gesu) သည္ ေဆးပညာရပ္ ေလ့လာသင္ယူမူ႔မ်ားအရ ရာ႐ွားေဆးပညာေလာကႏွင့္ ရင္းႏွီးေနၿပီးသာျဖစ္ၿပီး ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိ ျမဳိ့႐ွိး Morozov ေဆး႐ုံးတြင္ အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာေလ့လာမူ႔မ်ား၊ အာ႐ုံေၾကာခြဲစိတ္မူ႔ ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား ပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ေရာဂါ႐ွာေဖြးေရး ႏွင့္ကုသေရးမ်ားအတြက္ ေလ့လာေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းကုိ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung

Photo credit to Vatican News
#vatican, #russia, #children'shealth, #peterkm,

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-07/vatican-childrens-hospital-bambin-gesu-russia-agreement.html

Add new comment

12 + 3 =