ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ အာဖရိက ဆရာ​ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တုိက္တြန္း

ကစားေနေသာ ကေလးငယ္

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ အာဖရိက ဆရာ​ေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တုိက္တြန္း
ဇူလုိင္လ ၂၉၊ ၂၀၁၉

ကေလးစစ္သာ အသုံးျပဳဳျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအျဖစ္အသုံးခ်ျခင္း၊ လူကုန္ကူျခင္း မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ ယူဂန္းဒါ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ပန္ၾကားစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳုျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအျဖစ္အသုံးခ်ျခင္း၊ လူကုန္ကူျခင္း မ်ားမွာ ကမာၻအႏွံ့အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တစ္ခ်ဳိ့​ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကုိ ဂ႐ုမစုိက္ပဲ ျပဳမူေနၾကေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရင့္နင့္ဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကမာၻအႏွံ့အျပား ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးၾကဖုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကိီးမ်ားမွ ျပဳလုပ္ရျခင္း ေတာင္​းဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္​း ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေသာမတ္စ္ လု မူဆူစာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ သမၼက်မ္းစာ တြင္ပါ႐ွိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ခုိင္းစားျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ အျမစ္လွန္ဖယ္႐ွားျပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားစြာ ဒုကၡခံစားေနၾကရပါသည္ ထုိအထဲတြင္ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ဆုိးဝါးစြာခံစားေနျကရေၾကာင္း၊

ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံမွလုယူေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ သင္တန္း​ေပးကာ စစ္တုိက္ေစျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ လိင္ကြၽန္ အျဖစ္အသုံးခ်ျခင္းမ်ားကုိ ရင္နာဖြယ္ရာ ေတ့ြျမင္ၾကားသိေနရေသာ ေၾကာင့္ အာဖရိကဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိမိတုိ႔ အစြမ္းကုန္ ၾကဳိးစားၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေန ႏွင့္ မိမိ ႏွင့္နီးစပ္ေသာသူကုိ ခ်စ္ျခင္း ဆုိရာတြင္ ကာကြယ္ေပးရမည္ အထူ သျဖင့္ ခုခံအကာကြယ္မဲ့သူမ်ားကုိ ပုိမုိကာကြယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2GB2vFi

Add new comment

8 + 11 =