ကမာၻေပၚ႐ွိ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္မူ႔ွခံစားေနရေသာသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးေကာင္းမ်ားလုိအပ္

ဆုိမာလီ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားစရာမ်ား ေပးေဝျခင္း

ကမာၻေပၚ႐ွိ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္မူ႔ွခံစားေနရေသာသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးေကာင္းမ်ားလုိအပ္
ဇူလုိင္လ ၁၇၊ ၂၀၁၉

ကမာၻကုလသမၼက အစားအစာ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ ခံစာအရ လူဦးေရ သန္း ၈၂၀ သည္ အစားအစာမလုံေလာက္မႈၾကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ကုလသမၼက အျမဲတန္းအတြင္းဝင္ Msgr. Fernando Chica Arellano ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဟာရမလုံေလာက္မႈသာမက အဟာရ ခ်ဳိ့တဲ့စြာေနထုိင္ေနၾကေသာ လူသားမ်ား မ်ားစြာ႐ွိေနသလုိ၊ တဖက္မွာ လည္း ကမာၻေပၚ႐ွိ လူ ၆၇၂ သန္းသည္ လူလပ္ပုိင္းမ်ား ၈ ေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ ႏုွန္​းသဘာဝ အရ အဝလြန္ေရာဂါ ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေသာ အဝလြန္မႈ ႏွင့္ အဟာရခ်ဳိ့တဲ့ေသာ အေျခအေန ႏွစ္မ်ဳိးလုံးတြင္ ေကာင္မြန္လွပေသာ အနာဂတ္မ်ား ရ႐ွိရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လူသားတုိ႔ေျကာင္႔ပ်က္စီလာမူ႔မ်ား၊ စီးပြားေရး ပ႒ိပကၡမ်ား ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား စသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္သည္ လူသားမ်ားကုိ ပုိမုိငတ္မြတ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ယင္းျပသနားမ်ားကုိ ဖယ္႐ွားျပစ္ရန္ ေကာင္းေသာ စိတ္ဆႏၵမ႐ွိျခင္းသည္ ပုိမုိဆုိးဝါးေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္းၿပီး ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆင္းရဲသားတုိ႔ေအာ္ဟစ္သံကုိ ႏွလုံးသား ႏွင့္ ၾကားနာၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စည္းလုံျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကကာ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္ေနသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ကူညီၾကဖုိ႔၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မႈမ႐ွိလွ်င္ ၂၀၃၀ တြင္ တကမာၻလုံး ငတ္မြတ္မူ႔ကင္းစဥ္ရမည္ဟူေသာ စည္မံကိမ္း ျပည့္မွီစြာ အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပျကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2YSMqSs

Add new comment

1 + 14 =