ကက္သလစ္ ဓမၼ ေတးေရး - ဆမ္ဆန္ႏွင့္ ေတးဆုိ -L San Ja တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္သူတုိင္းရဲ႕ ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕

ကောင္းျမတ္ျခင္းကို သိရွိခံစားၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း

အသက္ရွင္ကာ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ အသက္တာျဖစ္ဖို႔ရန္

အ ေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို

ခံစားၿပီး အသက္တာမွာ ဘယ္လိုေလွ်ာက္လွမ္းရမလဲ ။ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕

ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတ ြကို ခံစားၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေသာ အသက္တာအျဖစ္

ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ရည္ရ ြယ္ခ်က္ေတ ြနဲ႔ ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရးသားသီကံုးေန ေသာ လူငယ္ေတးေရး ဆမ္ဆန္ ႏွင့္

၎ရဲ႕ အဆုိေတာ္ အယ္လ္ဆန္ဂ်ာ တို႔နဲ႔ ကက္သလစ္ ဓမၼ ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရးသားရျခင္း ၊

သီဆိုရျခင္း မ်ားႏွင့္ Fr.Brian Banya ဦးေဆာင္ေသာ မၾကာခင္မွာ ထြက္ရွိလာမယ့္

ကက္သလစ္ ဓမၼ ေတးစီးရီးေခ ြ " အခ်ိန္တုိ္င္း " Album အ ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ေတ ြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာကို ေဝမွ် ေပးလုိက္ပါတယ္။

*** Fr.Brian Banya ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္သည့္
'' အခ်ိန္တို္င္း " ကက္သလစ္ ဓမၼ ေတးသီခ်င္း Album မွာ
ေအာက္တိုဘာလတ ြင္ ထ ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္သတင္းေကာင္းပါးလုိက္ပါတယ္။ ***

Add new comment

10 + 9 =