ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အသတ္ခံရမူ႔အတြက္ ပူေဆြေနၾကေသာ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံမွ ယုံၾကည္သူဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္ သီလ႐ွင္မ်ား

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၉

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ေတာင္ပုိင္ အီႏူဂူ Enugu သာသနာနယ္ မွ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါ အုိဖူ Paul Offu သည္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ၾကာသာပေတးေန႔ ညေနပုိင္းက မည္သူမည္ဝါ မသိ႐ွိရေသးေသာ ေသနတ္သမားမ်ားမွ ပစ္သတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အူိဖူ သည္ အီႏူဂူ သာသနာနယ္ အုပ္ပါတူ Okpatu စိန္႔ ဂ်ိန္းစ္ သာသနာတုိက္နယ္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဖူလာနီ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လည္း ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ နုိင္ဂ်ီးရီးယား တြင္ ဖူလာနီ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအၾကား ျပသနာမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပါေလ့႐ွိၿပီး လူေပါင္းတရာေက်ာ္ေသဆုံးထားၿပီး အေျမာက္အမ်ား ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါ အုိဖူ အသတ္မခံရမီ ၅ လ အလုိ မတ္လ ၂၀ ရက္ေနက ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္း အာဂူ အား ျပန္ေပးဆြဲးေခၚေဆာင္သြားၿပီးသတ္ျဖတ္ကာ ျခဳံပုပ္မ်ားၾကာတြင္ ျပစ္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိတုိ႔ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား မၾကာခဏသတ္ျဖတ္ခံေနရေသာ္လည္း
ဆုိကုိတုိ Sokoto ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟာစန္ ကူခါ တုိ႔မွ စည္းလုံးညီၫြတ္မူ႔ကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အမုန္းစကားမ်ား မျဖန္ေဝၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit: vatican news

https://bit.ly/2YGZP30

Add new comment

2 + 2 =