ရဟန္းမင္အမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘို ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာ႐ွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးက႑ ၂၀၁၉ ခု ဘဏၰာေရး အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္

ရဟန္းမင္အမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘို ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာ႐ွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးက႑ ၂၀၁၉ ခု ဘဏၰာေရး အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ေကြဇုံျမဳိ႕႐ွိ အာ႐ွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ၊ ၁၇ ႏွစ္ရက္တာ ၂၀၁၉ ခု ဘဏၰာေရး အတြက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အာ႐ွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ဆရာေတာ္မ်ား ၂၀၁၉ ခု ဘဏၰာေရး အစည္းအေဝးတြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္​ (ျမန္မာ)၊ ဆရာေတာ္ မလာရီ (ဖိလစ္ပုိင္) ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ (သီရိလကၤာ) တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ အလႈ႐ွင္မ်ား အာ႐ွသမၼာတရား အသံလႊင္ဌာန တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ျကီးမ်ား ေတြဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အာ႐ွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန ေရ႐ွည္တည္တံႏုိင္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတခုျဖစ္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ဝုိင္းဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Add new comment

5 + 2 =

Please wait while the page is loading