About Us

အာရွသမၼတရားအသံလႊင့္ဌါန-ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ Misereor အဖြဲ႕အစည္းမွ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔၊ ကိုလန္ဘန္ သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Colm Murphy မွတဆင့္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ Radio Veritas Asia အာရွသမၼတရားအသံလႊင့္ဌါန ၾကီး၏ ဘာ သာ စကား (၁၅)မ်ိဳးျဖင့္၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားထဲ၌ ျမန္မာဘာသာသည္ တစ္ခု အပါ အ၀င္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Colm Murphy ဟာ ၁၉၅၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ခုႏွစ္ အ ထိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ကိုလန္ဘန္ သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္း၀င္တစ္ပါး ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေရဒီယိုနဲ႔ရုပ္ျမင္သံၾကား ပညာရပ္ မ်ားကိုဆည္းပူးျပီးေနာက္ ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီး ယားႏိုင္ငံ၌ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းရြက္ဖို႔ေစလႊတ္ ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၇၄ ႏို၀င္ဘာလ မွာ ေတာ့`ဒါဘလင္´၌ က်င္းပေသာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အြန္းဒါး အေထြေထြ ညီလာခံ၌ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ Misereor အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆက္သြယ္ လာမႈကို ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ Bishop Howe ထံစာေရး ေလွ်ာက္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ Howe ၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဇူလိုင္လအစည္းအေ၀းမွ ျမန္မာဘာသာ၊ ကရင္ဘာသာ၊ ကခ်င္ဘာသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ရန္ရာထားခဲ့ပါတယ္။

RVA ျမန္မာပိုင္း အစီ အစဥ္ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏိုင္ျခင္းသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ Misereor အဖြဲ႕၏ ေက်းဇူး၊ Fr.Colm Murphy ႏွင့္ Bishop Howe တို႔၏ ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္ပါသည္္။

မန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔မွ စတင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ ဦးစြာပထမ RVA ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ကုိ ဆယ္စုႏွစ္မွ် အသံုးျပဳေတာ္မူလ်က္၊ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အေပၚ မိမိ၏ မဟာခ်စ္ျခင္း ေမတၲာေတာ္ျမတ္ကို သြန္းေလာင္း ေပးသနားေတာ္မူေသာ `ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး တစ္ ဆူ တည္း ေသာ ဘုရား ရွင္ ေတာ္ျမတ္´ ကိုလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ဒုတိယအေနျဖင့္ RVA ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ကို ကမကထျပဳလ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ နာယက ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ ႏွစ္ပါး တို႔အားရိုေသဂါရ၀ ျပဳလိုက္ပါ၏ ဘုရား။

တတိယအေနျဖင့္ Radio Veritas Asia အာရွသမၼတရား အသံလႊင့္ရံုၾကီးအား ေငြအား၊ လုပ္အား၊ ဆု ေတာင္း ေမတၲာ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖက္ဖက္ မွနည္း မ်ိဳးစံုျဖင့္ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား အားလံုးႏွင့္တကြ အသံလႊင့္ရံုၾကီးကို တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ၊ အုပ ္ခ်ဳပ္ ေနဆဲပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ဌါန၌ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသူ၊ တာ၀န္ယူေနၾကဆဲပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကို နားဆင္ၾကေသာ ေသာတရွင္မ်ား အားလံုးကို Radio Veritas Asia ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ စာရင္းသြင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မဟာမနီလာျမိဳ႕ေတာ္ တြင္းရွိ ေကဇံုျမိဳ႕၊ ဖဲျဗဴးရပ္၊ ဗ်ဴး၀ိခ္ လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနတဲ့ Radio Veritas Asia အာရွသမၼာတရားေလလွဳိင္းသံ အသံလႊင့္ဌါနၾကီးမွ ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ရဲ႕ နာယက ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အျဖစ္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အထိ မႏၲေလး ဂုိဏ္း အုပ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ Alphone ဦးသန္းေအာင္ မွလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ မႏၲ ေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ Paul Zinghtung Grawng မွ လည္း ေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိတိုင္ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ Charles ဘို မွလည္းေကာင္း အသီးသီးတာ၀န္ ယူ ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ အမႈေတာ္ထမ္းမ်ား

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ကို အဦးဆံုး အသံထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သူမွာ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အထိ အမႈေတာ္ ထမ္းခဲ့တဲ့ ေပၚလင္းမခင္ေမေထြး ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚလင္းမခင္ေမေထြး အ ေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ထုတ္ လႊင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေပၚ လင္းမခင္ေမေထြး နဲ႔အတူ စေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္း၀င္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Elton Fernandez မွ လည္း ေကာင္း၊ လာဆလက္မယ္ေတာ္သခင္မ သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Bernard Taylor ဦးျမသိန္း မွလည္းေကာင္း၊ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Remigius ေစာထူးေလး တို႔မွလည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အခ်ိန္ ပိုင္းတာ၀န္ယူ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္သို႔ ဒုတိယေျမာက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး အသံထုတ္လႊင့္ေပးသူမွာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ မမာလာ SABADO ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ၾကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ႏွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ ေပးခဲ့သူမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ထိ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမွ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီၿဖစ္ေသာ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Anthony ဦးသိန္းေအာင္ ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ႏွင့္ အသံ ထုတ္ လႊင့္ေပးခဲ့သူမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ စေလးရွင္း အသင္း ဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Edward စိန္ျမင့္ ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္သို႔ ေနာက္ထပ္အမွဴေတာ္ထမ္း အျဖစ္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး အသံ ထုတ္ လႊင့္ ေပးခဲ့ၾကသူ မ်ားမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းခဲ့ၾကတဲ့ စိန္ဂ်ိဳး ဇက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ Sr.Martha ျမေသြး နဲ႔ စိန္အာေလာရွက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ Sr.Mary Flora သန္းသန္းျမင့္ တို႔ဘဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။

RVA ျမန္မဘာသာအစီအစဥ္ အတြက္ တတိယေၿမာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ႏွင့္ အသံ ထုတ္ လႊင့္ ေပးခဲ့သူမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထိ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလး ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Gabriel ထြန္းျမင့္ ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ အသံထုတ္လႊင့္ ေပးခဲ့ျပီး အမႈ ေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းရြက္ခဲ့သူမွာ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကို Vincent စိုးျမင့္ ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္တြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ အမွဳေတာ္ျမတ္ကို ထမ္း၍ အသံ ထုတ္လႊင့္ ေပးခဲ့သူမွာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ Sr.Elizabeth ခ်စ္ပံု ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္သို႔ စတုတၴေျမာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ႏွင့္ အသံ ထုတ္ လႊင့္ ေပး ခဲ့သူမွာ ၂၀၀၃ခု ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ အမႈေတာ္ၿမတ္ကုိ ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာ သ နာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Dominic Jo Du ပင္ ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ အမွဳေတာ္ျမတ္ကို ထမ္း၍ အသံ ထုတ္လႊင့္ ေပးခဲ့သူမွာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ Sr. Regina Kyi ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္သို႔ ပဥၥမေျမာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သူမွာ ၂၀၀၈ခု ႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ အမႈေတာ္ၿမတ္ကုိ ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဘုန္း ေတာ္ၾကီး Fr.Richard Hla Min Oo ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ယေန႔ထိတိုင္ အမႈေတာ္ျမတ္ကို ထမ္းလ်က္ အသံထုတ္လႊင့္ေပးေနသူမွာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ Sr.Lucia Thandar Aung ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ဆ႒မေၿမာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမႈး တာ၀န္ႏွင့္ ယေန႔ထိတိုင္ အသံထုတ္လႊင့္ေပးေနသူမွာ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. Paulinus Myat Kyaing ပဲၿဖစ္ပါသည္။

RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံး -မႏၲေလး

RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္အတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုးကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Gabriel ထြန္းျမင့္ မွ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အက်ိဳးေဆာင္ဗဟိုဠ္္ရံုးကို စံနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းျခင္းမရွိမီ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Philip ဘေရႊ မွ ေလလွဳိင္း အသံၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိမရွိ၊ ထုတ္လႊင့္မႈအၾကာင္း အသံုးအႏႈံးေကာင္းမေကာင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Marco တင္၀င္း (ဒသန) မွ အက်ိဳးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုး ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦး ႏွင့္အတူ စ တင ္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အသီးတစ္ရာအညာတစ္ခု ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကိုလည္း အသံသြင္း၍ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ RVA ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္အတြက္ အက်ဳိး ေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုးတြင္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Gabriel ထြန္းျမင့္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Philip တင္ထြန္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Peter စိန္လႈိင္ဦး နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr.Augustine တင္ေမာင္ထြန္း ႏွင့္ Fr John Soe Tint တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

RVAျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုးတြင္အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ အ သင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ မ်ားၿဖစ္ၾကတဲ့ Sr.Denis Ja Tong ၊ Sr.ႏွင္းႏွင္းလြင္ ႏွင့္ Sr.Elizabeth ၿဖဴႏွင္းသက္၊ စိန္အာေလာရွက္ သီ လရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ Sr.Rosa, Sr.Philomena ေအးသႏၲာ၊ Sr.Monica လြင္ ၊ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားသီလရွင္ Sr.Cecilia စန္းယုေမာ္၊ မမိုင္ေလးေလးျမင့္ ၊ ကုိေအာင္မ်ိဳးထုိက္ ႏွင့္ ကုိဂြ်န္ေဆြၾကီး၊ တုိ.ပင္ၿဖစ္ၾကပါသည္။

RVAျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုး၏လက္ရွိတာ၀န္ခံမွာ Fr.Henry Brang Mai ၿဖစ္ၿပီး၊ တြဲဖက္အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားကေတာ့  စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားအသင္း ဂိုဏ္း ၀င္သီလရွင္ Sr Matilda Say Phaw ၊ Sr Elizabeth Su Su Htwe၊  စိ္န္ဂ်ိဳး ဇက္ သီလရွင္ အ သင္း ဂုိဏ္း၀င္ Sr.Regina Moe Moe Khaing ၊  ကို ၀ီလ်ံ ေဇာ္ႏိုင္ဦး၊ ကုိဂြ်န္၀င္းေဇာ္ထြန္း၊ မုိက္ကယ္ႏူိင္ထြန္း၊ ေဇာ္ေဇာ္ဇက္၊ ဦး၀င္းနုိင္၊ ေဒၚဂ်ဳလီယာၾကဳၾကဴခင္၊ မာရီးယားစန္းသြယ္ေအး၊ မာရီ ယား စံ ေမ ႏြယ္၊ လူစီယားဧကရီေအာင္၊မခ်ယ္ရီလႈိင္၊ ႏွင့္ မပင္ကီ၊ တို႔ပဲျဖစ္ၾကပါသည္။

RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုးခြဲ -ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ အက်ဳိးေဆာင္ဗဟိုဠ္ရံုးခြဲဟာ RVA ျမန္မာဘာသာ စ တင္ထုတ္လႊင့္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ မႏၲေလ း ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Alphonse ဦးသန္းေအာင္မွ ရံုးခန္းဖြင့္ျပီး ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္္။ ရန္ကုန္ရံုးခြဲတြင္ အမွဳ ေတာ္ထမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ မနယ္လီခိုင္၊ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္ မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ Sr.Cyril, Sr.Patricia, Sr.Jacinta Pinky, Sr.Agnes Pai Tu ၊ စိန္အာေလာရွက္ အသင္း ဂိုဏ္း၀င္ သီလရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Sr.James နဲ႔ Sr.Christina တို႔ပဲ ျဖစ္ၾကၿပီးယခုအခါမွာေတာ့ ၊ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးဒါရုိက္တာ၊ဆေလးရွင္းအသင္းဂုိဏ္း၀င္ Fr.Leo Mang မွ ကူညီ ေပးေနပါသည္။

Radio Veritas Asia ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ က ဘာလဲ။

Radio Veritas Asia အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းသံရဲ႕ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္က႑မ်ားဟာ မ်ားေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကိုစကားလံုးျဖင့္ စုေပါင္းေခၚျပရမယ္ဆိုရင္ Evangelization ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အ ဓိပၸါယ္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားျပီး သာသနာျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာျပဳျခင္း ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုၾကားလိုက္ရလို႔ လန္႔မသြားပါနဲ႔၊ ဘာသာျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သာသနာျပဳတာပါ။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးရဲ႕ ဘာသာသြင္းျခင္းနဲ႔ပက္သက္တဲ့ မူ၀ါဒ က်င့္ထံုးကေတာ့ ကက္ သလစ္ ခရစ္ယာန္မိဘႏွစ္ပါးမွ ဖြားျမင္လာတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘမ်ား နဲ႔ ေခါင္းကိုင္မိဘတို႔ရဲ႕ မိမိတို႔ယံုၾကည္ သက္၀င္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းအတိုင္း မိမိတို႕ရဲ႕ ကေလး သူငယ ္ မ်ား ကို ျပဳစူပ်ဳိးေထာင္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို အေျခခံျပီး ေမြးကင္းစ အခ်ိန္ကတည္းမွာပင္ ေဆး ေၾကာျခင္းမဂၤလာကို ေပးလွ်က္ ဘာသာသြင္းတဲ့က်င့္ထံုးကို လိုက္နာပါတယ္။ မိဘမ်ားနဲ႔ ေခါင္း ကိုင္မိဘမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို မိမိတို႔ရဲ႕ကေလးသူငယ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျပီး အ ေမြ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရြယ္ၾကီးလာျပီး လူလားေျမာက္လာသူတိုင္းကိုေတာ့သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ အ လို ဆႏၵနဲ႔ ဘာသာထဲ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုလာမွ သာဘာသာထဲသို႔ သြင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ စိတ္ အလို ဆႏၵ နဲ႔ ၀င္လိုျခင္းဟုတ္မဟုတ္ အခ်ိန္ယူျပီးစီစစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုစီစစ္တဲ့ကာလမွာ အလို ဆႏၵ မွန္ လာ ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ျမတ္ကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အ ရြယ္ေရာက္တဲ့သူမ်ားကို ဘာသာထဲသို႔သြင္းျခင္းမွာ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ တကယ္ ယံုၾကည္ သက္၀င္ လာလို႔ ဘာသာထဲသို႔၀င္လိုျခင္း ဆႏၵအစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးသလို အခ်ိန္ ေပးေလ့ ရွိပါ တယ္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒက်င့္ထံုးမွာ ဘာသာသြင္းျခင္းသည္ ဘာသာ ၀င္ လူဦး ေရတိုးပြားလာရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဘာသာသြင္းေပးျခင္းသည္ ငယ္ စဥ္ ေမြးကင္း စအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရရွိေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလိုဆႏၵအစစ္အမွန္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စိတ္ဆံုးျဖတ္လာသူ အရြယ္ေရာက္လူလားေျမာက္သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို သာသနာေတာ္က လက္ခံျပီး ဘုရားရွင္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရေအာင္ ေဆး ေၾကာျခင္း မဂၤလာေပးလ်က္ ဘာသာသြင္းေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္း ယုံၾကည္ျခင္း ဆု ေက်းဇူး ရရွိဘို႔ ဘုရားရွင္ထံမွာ အစဥ္ဆုေတာင္းေပးရင္း `သြားၾက၍ ဧ၀ံေဂ လိတရား ေတာ္ကို ေဟာ ၾကားၾက ေလာ့´ ဆိုတဲ့ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ ေတာ္ျမတ္ အတိုင္း သာသနာျပဳၾကပါတယ္။ ဧ၀ံေဂလိ သတင္း ေကာင္းတရားေတာ္ ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရ အေျခခံဆင္းသက္လာရာ စကားလံုးကေတာ့ ဂရိေ၀ါ ဟာရျဖစ္တဲ့ Evangelium က ဆင္းသက္လာျပီး ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းလို႔ အဓိပၸါယ ္ရပါ တယ္။ သတင္းေကာင္းလူတိုင္းဆီေရာက္ဖို႔ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္သည္ လူကို ဖန္ ဆင္းေတာ္မူတဲ့ေနရာမွာ ရုပ္ခႏၲာနဲ႔နာမ္၀ိညာဥ္ႏွစ္ပါးေပါင္းလ်က္ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူတယ္။ တို တို ေျပာရရင္ေတာ့ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးေပါ့ဗ်ာ။ RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ရုပ္ခႏၶာ အတြက္ ေကာ သာသနာျပဳတဲ့ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ရသလို နာမ္၀ိညာဥ္အတြက္ေကာ သာသနာျပဳတဲ့ အစီ အ စဥ္မ်ား ပါထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ၾကရပါတယ္။ RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ ရုပ္ခႏၶာနဲ႔ နာမ္၀ိညာဥ္ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔ အတြက္သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ အခန္းက႑ေလးရပ္ ကိုခြဲျပီး စီစဥ္ တင္ဆက္ ထုတ္   လႊင့္ပါတယ္။

RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ရဲ႕ အသံထုတ္လႊင့္ေပးျခင္းမွာ သာသနာျပဳျခင္းကို က႑(၄)ရပ္ခြဲျပီး ထုတ္လႊင့္ ေပးပါတယ္။

  • (၁)တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားျခင္းက႑ (Direct Proclamation)
  • (၂)ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑ (Interfaith Dialogue/Ecumenism)
  • (၃)ယဥ္ေက်းမႈျပဳျပင္ျခင္းက႑(Inculturation)
  • (၄)လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ (Human Development) မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁) တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားျခင္းက႑ (Direct Proclamation)(

ဒီအခန္းက႑မွာ ဧ၀ံေဂလိသတင္းတရားေတာ္ျမတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားမႈျပဳျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑မွ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္ရႈျခင္း၊ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားၿခင္း၊ ကက္သ လစ္ဘာသာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာက႑၊ ဘ၀အတြက္လင္းေရာင္ၿခည္ဂ႑၊  ဓမၼေတးႏွင့္ သက္တာအျမင္က႑ႏွင့္ ဓမၼေတး အစီအစဥ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဟာၾကား တဲ့ ေနရာမွာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္တရားေတာ္ကို အမွန္အတိုင္းသိေစဘို႔ ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑ (Interfaith Dialogue/Ecumenism)(

ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာမလွယ္ျခင္းက႑ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြေႏြးဖလွယ္ျခင္း က႑ေတြမွာေတာ့ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္အေနနဲ႔ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္းက႑၊ ဘာသာေရးသတင္းမ်ား နဲ႔ ဘာ သာေရး အေမး အေျဖက႑ မ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ျခင္းက႑နဲ႔ ဘာသာေရးအေမးအေျဖ က႑မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေဟာၾကားတဲ့ ေနရာမွာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ မတူညီၾကတဲ့ဘာသာတရားမ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္းဘယ္လို ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ လက္ တြဲေနထိုင္သြားၾကမလဲ ဘာေတြကအႏၲရာယ္ေတြလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြကို သာသနာျပဳေပးသလို တစ္ ပါး သူရဲ႕ဘာသာတရားကို အထင္ေသး ခ်ဳိးႏွိမ္မႈျပဳတတ္တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ခံယူခ်က္ေတြ ပေပ်ာက္ ေရး အတြက္ လည္းသာသနာျပဳပါတယ္။ တစ္ဘာသာနဲ႔တစ္ဘာသာ နားလည္မႈရွိလာဖို႔အတြက္ သူ တစ္ ပါးရဲ႕ ဘာသာတရားကို မိမိကမယံုၾကည္ေသာ္လည္း တစ္ဘက္သူရဲ႕ ဘာသာတရားကို သိရွိ ထားဘို႔ လိုအပ္သလို မိမိရဲ႕ဘာသာတရားကို သူတစ္ပါးက မယံုၾကည္ေသာ္လည္း မိမိရဲ႕ ဘာသာ တရား အ ေၾကာင္းကို တစ္ဘက္သူက သိရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုဗဟုသုတ အသိရွိထားရင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အ တူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ ေဆာင္ ႏိုင္ၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခြဲမ်ားၾကားမွာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ က႑ကေတာ့ ခရစ္ ယာန္မ်ား တစ္လံုး တစ္၀တည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးတည္ပါတယ္။

(၃) ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းက႑ (Inculturation)

Inculturation ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း အခန္းက႑ဟာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာ ခရစ္ ယာန္ မ်ားအတြက္ ဦးတည္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အလံုး စံုတို႔ ကိုဖန္ ဆင္း ေတာ္ မူ သည့္ အရွင္ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈမရွိတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား ယဥ္ ေက်းမႈမ်ား ဟာဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္း ေပးထားေတာ္မူတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာ မ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သားပီပီ ျမန္မာမႈျပဳျခင္း နဲ႔ ခရစ္ယာန္ မႈျပဳျခင္းမ်ားကို တရားေတာ္နဲ႔ သာသ နာ ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ လိုအပ္လ်င္လိုအပ္သလို မွန္ကန္စြာ ျပဳႏိုင္ၾကဘို႔ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ မတူေပမဲ့လည္း ယဥ္ေက်းမႈဟာ အတူ တကြ ရွိေန ၾကတဲ့ အတြက္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားပီပီ တစ္ပါးသူမ်ားနဲ႔ အတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ (Human Development)

လူကို ဘုရားရွင္ဖန္းဆင္းေတာ္မူတဲ့ေနရာမွာ ရုပ္မဲ့နာမ္၀ိညာဥ္ သက္သက္ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း RVA ျမန္မာဘာသာ အစီ အစဥ္ အေနျဖင့္ Human Development လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအခန္းက႑ ကေန သာသနာျပဳေနျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ဆိုုရိုးစကားလို လူေတြဟာ နာမ္၀ိညာဥ္ အပိုင္းမွာ ဘုရားတရားမ်ားနဲ႔ အဟာရျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကဘို႔ အတြက္ ရုပ္ခႏၶာပိုင္း အတြက္ သာသနာ ျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက႑အေနနဲ႔ RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ က႑မ်ားကေတာ့ ကိုယ္ က်န္းမာမွ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ က်န္းမာေရးအေမးအေျဖက႑၊ စာရိတၲပညာေပးက႑၊ လူသားကမၻာေကာင္းက်ိဳးၿဖာ  က႑၊ သီရိေဂဟာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ၿဖစ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြဂ႑၊ လူငယ့္ပ်ဳိးခင္းက႑၊ ျပန္ၾကားခန္းက႑၊ ကေလာင္မိတ္ဖြဲ႕က႑ မ်ားနဲ႔ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေက်မႈမရွိရေလေအာင္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရွိလာရေလေအာင္၊ အားလံုး ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႕ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ေမြးေန႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေတးမ်ား ေမတၲာေတးမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျပီး သာသနာျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။

(နိဂုံးခ်ဳပ္

မန္မာျပည္ရွိသာသနာေတာ္ၾကီးရဲ႕ သာသနာျပဳမ်ားထဲမွာ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ Radio Veritas Asia အာရွ သမၼာ တရား ေလလႈိင္းသံ ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ႏွစ္(၃၅)အတြင္း အာရွ တစ္ခြင္ရဲ႕ ေတာေတာင္ရွႈိ ေျမာင္ ေျမညီခ်ဳိင့္၀ွမ္း ပါမက်န္ ေရအႏွံ႔ေျမအႏွံ႔ ေသာတ ဆင္သူ အားလံုး ဆီသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါျပီ။ အခုတစ္ဖန္ Internet ၊Web၊ Mobile Apps မ်ားမွတဆင့္ကမၻာအ၀ွမ္းရွိ ျမန္မာ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစကားနားလည္သူတိုင္း ဆီသို႔ ေျခဆန္႔ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါျပီ။

RVA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာဘာသာစကားနားလည္ၾကသူတိုင္း အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အ က်ဳိး မရွိျခင္း ရွိျခင္းသည္ ေသာတရွင္တစ္ဦးစီ၏ လက္ခံမႈအတိိမ္အနက္ေပၚမွာ သာ မူ တည္ ေန ပါ တယ္။ `ျမင္းပိုင္ရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ျမင္းကို ေရရွိရာသို႔ ဦးေဆာင္ဆြဲလာႏိုင္ေပမဲ့မိမိရဲ႕ ျမင္း ေရ ေသာက္ ေအာင္ ဖိ အားမေပးႏိုင္ပါ´ ဆိုတဲ့အဂၤလိပ္တို႔ ဆိုရိုးစကားေလး ဟာသိပ္ကိုမွန္လွပါတယ္။ လူ သား ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ခါမွာ မွန္မွန္းသိၾကေပမဲ့ အဲဒီအမွန္ကို လက္ခံယူဘို႔ တင္းခံ ေန တတ္ၾက ပါတယ္။ RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္မွ ေသာတရွင္အားလံုးကို အသက္စမ္းေရတည္းဟူေသာ သစၥာ သမၼာ တရား ရွင္ဆီသို႔ လမ္းညြန္ပို႔ေဆာင္ခဲ့တာျဖင့္ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုမွ်ရွိပါၿပီ။  ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနဦးမည္ ျဖစ္ ပါသည္္။ အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းသံ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲပါ ေစ ေသာ္။

`သင္တို႔သည္ သမၼာတရားကို သိၾကလိမ့္မည္။ ထိုသမၼာတရားသည္လည္း သင္တို႔ကို လြတ္လပ္ေစလိမ့္မည္။´ (ရွင္ေယာဟန္ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၈း၃၂)

Please wait while the page is loading