မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာေတာ္လံုးဆုိင္ရာ ေႏြရာသီသက္ေထြးသင္တန္းက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ                                      ကေလးသူငယ္မ်ား 

ေႏြရာသီ သက္ေထြးသင္တန္းကို

ဧၿပီလ (၄-၈) ရက္ေန႔ထိ ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးမွ ကေလး သူငယ္ေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သင္တန္းအတြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားမွ  ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သင္တန္းကိုဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ သက္ေထြးတာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Paul သက္ခုိင္က ေျပာျပရာတြင္ လက္ရွိ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ျပန္လည္ရရွိေစဖို႔ရန္၊ “ ကေလးသူငယ္တို႔ ငါ့ထံလာၾကပါေစ ” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းမွာလဲ ကေလးသူငယ္မ်ား သခင္ခရစ္ေတာ္စီမွာ ရဲရဲ၀ံံ့၀ံ့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး သူတို႔ေတြ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔မွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုမိုသိရွိေစမယ္၊ ဒါတင္မကေသး ရွိၿပီးသားအရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုမိုတုိးေအာင္လုပ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလးေတြ ရွိေစခ်င္တဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ေႏြရာသီမွာ သက္ေထြးသင္တန္းလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုစည္း႐ံုးလာေစဖို႔ရန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိ္ုိသိကၽြမ္းသြားေစလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္လဲျဖစ္တယ္။ေနာက္

သက္ေထြးသင္တန္းျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလက္တြဲလုပ္ေဆာင္တက္တဲ့စိတ္ဓာတ္ကေလးမ်ားျဖစ္ေပၚလာမယ္၊ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တက္လာမယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ကို ခံစားတက္လာမယ္။ ေနာက္သင္ တန္းတြင္းစည္းကမ္းအတြင္းမွာေနထုိင္ျခင္းအားျဖင့္မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို္ဘယ္ေလာက္တိုးတက္လာမယ္ဆိုတာကို သိရွိခံစားေစခ်င္တယ္။

သင္တန္းကာလအတြင္းမွာက်မ္းခ်က္ထဲကျပဇာတ္တိုမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခုိင္းတယ္။ျပဇာတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ေအာင္ျမင္မႈကို ခံစားေစျခင္တယ္။ ေနာက္ တီထြင္ၾကံဆ ေတြးေခၚမႈမ်ားကိုပိုမိုျမင့္မားေစလုိေၾကာင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တုိင္ပင္ျခင္း၊စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ညီညြတ္ျခင္းမ်ားကို  ကေလးသူငယ္မ်ား ရရွိေစဖို႔ရန္အတြက္ သင္တန္းကုိ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္။

သင္တန္းတြင္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာ၏ အေရးႀကီးပံု၊စကၠရမင္တူးအေၾကာင္းမ်ား၊မစာၦးတရား၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ မစာၦးတရားအတြင္း ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုစီႏွင့္ မစာၦးတရားတြင္း အသံုးျပဳသည့္ အသံုးေဆာင္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္မ်ားအေၾကာင္း၊စသည့္ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ျပင္ပ ဗဟုသုတျဖစ္ေစမည့္ မီဒီယာကိုအသံုးျပဳျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ယဥ္ေက်းလိမၼာပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို  ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ ဟုသိရွိပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီသက္ေထြးသင္တန္းကို  Fr.Paul သက္ခုိင္အေနျဖင့္ ပထမဆံုး အၾကိမ္တာ၀န္ ယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္ဟုလည္းသိရွိရပါသည္။သင္တန္းတြင္း အစားေသာက္ကို ခ်မ္းသာကုန္းမွ ဦးျမင့္ေ၀ မိသားစုက တာ၀န္ယူကာ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC)

Please wait while the page is loading