ဘာသာေပါင္းစုံ ခရစၥမတ္အႀကိ္ဳ မိတ္ဆံုစားပြဲႏွင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းအခမ္းအနား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း။

ဘာသာေပါင္းစုံ ခရစၥမတ္အႀကိ္ဳ မိတ္ဆံုစားပြဲႏွင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းအခမ္းအနား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း။

ဘာသာေပါင္းစုံ ခရစၥမတ္အႀကိ္ဳ မိတ္ဆံုစားပြဲႏွင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းအခမ္းအနား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က စိန္ကုိလန္ဘန္ သီလရွင္မ်ားဦးစီးသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္၍ ဘာသာေပါငး္စံု ခရစၥမတ္အႀကိဳပြဲေတာ္ႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳးိျခငး္ အခမ္းအနားတစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ဘဟာအီ ဘာသာတုိ႔မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
ေရႊႏွလံုးေတာ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း နံနက္စာကို အတူတကြသံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
သစ္ပင္မ်ားအား ေရႊႏွလံုးေတာ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၊ေရႊက်ီးျမင္ဘုရားအတြင္း၊စရီးအမိဘီကာမယ္ေတာ္ႀကီးဘုရားေက်ာင္းအတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ဗလီအတြင္းမ်ားသို႔ အတူတကြလမ္းေလွ်ာက္သြားၾက၍ တစ္ေနရာလွ်င္ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္စီ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကပါသည္။
၎သစ္ပင္တို႔မွာ တျပည္ပူရပင္ႏွင့္ Peace Lili ပင္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာေပါင္းစံုခရစၥမတ္အႀကိဳပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ထည့္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုမွ လူသားမ်ားအားလံုးသည္ ကမာၻ ေျမႀကီးတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ အတူတကြ ေနထုိင္၍ တစ္ခုတည္းေသာ ေလကိုသာ အတူတကြ ႐ႈ႐ႈိက္ၾကရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊သစ္ပင္မ်ားဟာ ေအာက္စီဂ်င္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးၾကတဲ့အတြက္ သစ္ပင္စိုက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပၤီး ၎သစ္ပင္မ်ားကို အတူတကြစိုက္ပ်ဳိး၍ အတူတကြ ျပဳစုိပ်ဳိးေထာင္ၾကရင္ ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္းလည္း မေကာင္းမႈကို ေရွာင္၍ ေကာင္းမႈမ်ားကို အတူတကြစည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္အစီအစဥ္ကိုထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါသည္။

Add new comment

2 + 8 =

Please wait while the page is loading