ကက္သလစ္ သာသနာ့ခံုရံုး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္က်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄-၁၅) ရက္ေန႔က အဆိုပါအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lian Khen Thang ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ John ေစာေယာဟန္ တို႔မွဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာျပည္ရိွ ကာႏြန္ဥပေဒ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳထားသူ ဖာသာရ္မ်ားပါဝင္လွ်က္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအဆင့္ သာသနာ့ခံုရံုး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အဆင့္ သာသနာ့ခံုရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ သာသနာ့ခံုရံုး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာ၏ ကာႏြန္ဥပေဒ ပညာ႐ွင္မ်ား အဖြဲ႔လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ၎အဖြဲ႔စည္းမွ အဖြဲ႔၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သူ Fr.Raymond ႏွင့္ ၎ တို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သြားေရာက္ေမးျမန္းထားသည့္ အင္တာဗ်ဴးအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။

Add new comment

2 + 11 =

Please wait while the page is loading