အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မွန်

အားလုံးပဲမိမိတို့ခစှခှငရှ သောမိဘ၊ညီအစကှိုမောငနှှမ၊ဆေ ှမှိုးသားခငှှး၊ မိမိခစှခှငရှ သောခစှသှူ၊ခငသှူ၊မိတဆှေ ှ၊သူငယခှငှှးမှားနဲ့အတူ Valentine's Day မှမဟုတပှဲနေ့ရကတှိုငှးမှာအကှိုးရှိသောအကှိုးရ သော အရာမှားကိုလုပဆှောငနှိုငကှှပါစေ။

Add new comment

5 + 8 =