ရှေးဦးခရစ်ယာန်တေ ွခံစားခဲ့ရတဲ့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများနှင့်ရောမအသင်းတော်၏ပထမဆုံးအာဇာနည်များ

ကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးသည်အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်တေ ွ့ကြုံရပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမည်ဆိုသည့်အချက်သည်
၁ ရာစုနှင့် ၃ ရာစုတ ွင်ရှင်သန်ခဲ့သောရှေးဦးခရစ်ယာန်များစတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ထိုသူတို့သည်မိမိတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတ ွက်
အသက်သေ ွးချွေးများစ တေးခံကာမိမိ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသက်သေခံခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဒီက နေ့ဒီအချိန်ထိဘုရားရှင်၏ကျေးဇူး
တော်များအားဖြင့်သာသနာတော်ကြီးဟာတိုးတက်ပြန့်ပ ွားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်ယာန်တေ ွကိုရောမလူမျိုးများမုန်းတီးရ သောအ ကြောင်းရင်းမှာဘာသာအသစ်ဖြစ်လာသောခရစ်ယာန်များသည်ရောမအင်ပါ
ယာဘုရင်ကိုဘုရားအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ရောမလူမျိုးတို့သည်မိမိတို့၏အင်ပါယာဘုရင်အားဘုရား
ကဲ့သို့မှတ်ယူသည်သာမကမိမိတို့၏ဥပ ဒေများကိုလည်းမြင့်မြတ်သောအရာအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ထို့အပြင်အင်ပါယာအတ ွင်း
ုဖြစ်ပ ွားသောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ပုလိပ်ရောဂါ၊အစာခေါင်းပါးခြင်း၊စစ်ပဲ ွရှုံးခြင်းများသည်အသစ်သောဘာသာနှင့်၎င်း နောက်
လိုက်များကြောင့်ယူဆခံရပြီးခရစ်ယာန်များကိုမိမိတို့၏ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စ ွပ်စ ွဲပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်
ခြဲဲ့ကသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၆၄ မှ ၆၉ ခုနှစ်အင်ပါယာဘုရင်နေရိုးလက်ထက်မှာဖြစ်ပ ွါးခဲ့သည်။ခရစ်သက္ကရာဇ် ၆၄ ခုနှစ်တ ွင်ရောမမြို့တ ွင်
မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပ ွါးခဲ့သည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာခရစ်ယာန်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စ ွပ်စ ွဲကာခရစ်ယာန်များကို
ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။စိန်ပီတာနှင့်စိန်ပေါလ်သည်လည်းထိုအချိန်မှာပင်တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၉၅ မှ ၉၆ ခုနှစ်တ ွင်ရောမအင်ပါယာဘုရင်ဒိုမီရှန်းလက်ထက်မှာနေရိုးဘုရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောခရစ်ယာန်မုန်းတီးရေး
အယူဝါဒကိုအင်ပါယာဘုရင်ဒိုမီရှန်းကပြန်လည်အသက်သ ွင်းခဲ့ပြီးခရစ်ယာန်များကိုတစ်ဖန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်
တ ွင်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ယောဟန်၊ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပထမ မြောက်ကလဲမင့်နှင့်အင်ပါယာဘုရင်ဒိုမီရှန်း၏ဆေ ွ တော်မျိုးတော်
များလည်းညှင်းပန်းနှိိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၁၂ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်ထရာဂျန်လက်ထက်မှာခရစ်ယာန်များသည်ရောမနတ်ဘုရားများအားပူဇော်ပသရန်
ငြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်တ ွင်အန်တီအုတ်မြို့မှစိန်အီညာစီအူးနှင့်ဆမီးနာမြို့၏ဆရာတော်စိန်ပိုလီကတ်တို့သည်
တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၆၁ မှ၁၈၀ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်မားကို့စ်အော်ရေလီအူးစ်သည်ရောမနိုင်ငံတ ွင်ဖြစ်ပ ွားခဲ့သောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များအားလုံးသည်ခရစ်ယာန်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစ ွပ်စ ွဲကာခရစ်ယာန်များကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်တ ွင်စိန်စီစီလျားနှင့်စိန်ဂျက်စတင်းတို့သည်တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂ မှ ၂၁၀ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်ဆဲတီးမီးအူ့စ်ဆေးဗဲရူ့စ်သည်ရောမအင်ပါယာတစ်ခုလုံးအတ ွက်
ကိုးက ွယ်မှုဘာသာတစ်ခုတည်းကိုသာကိုးက ွယ်ရန်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးခရစ်ယာန်များကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်တ ွင်
စိန်ပါပက်တူအာ၊စိန်ဖဲလစ်စီတာနှင့်စိန်အေရီနီအူ့စ်တို့သည်တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ်၂၃၅ မှ ၂၃၈ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်မက်ဆီမင်းဟာဘာသာတရားအားလုံးကိုမုန်းတီးသောစိတ်ရှိပြီးအထူး
သဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအမုန်းပိုကာခရစ်ယာန်အားလုံးကိုသတ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်တ ွင်ရဟန်းမင်းကြီး
ပ ွန်တီအန်နှင့်အန်တာရုတို့သည်တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ယာန်များညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းသည်ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၄၉ မှ ၂၅၁ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်ဒီစီးအု့စ်၏အကြံအစည်မှာ
ခရစ်ယာန်အားလုံးကိုလုံးဝပျက်သုန်းသ ွားရန်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်ဘုရင်သည်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီးယုံကြည်ခြင်းပျက်ပြား
သ ွားစေရန်သေ ွးဆောင်ခဲ့သည်။အချိုု့ခရစ်ယာန်များသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစ ွန့်ပစ်ခဲ့သောလည်းအများစုသည်ယုံကြည်ခြင်းကို
မစ ွန့်ပဲတရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။ထိုအချိန်တ ွင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖာဗီယမ်၊အန်တီအုတ်နှင့်ဂျေရုစလင်မြို့ရှိ
ဆရာတော်ကြီးများနှင့်စိန်အာဂတာတို့သည်လည်းတရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၅၇ ခုနှစ် ၂၆၀ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်ဗ လေးရီးယန်းသည်အသင်းတော်ကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်ကြိိုးပမ်း
ခဲဲ့ပြီးဆရာတော်များ၊ရဟန်း တော်များနှင့်ဘာသာတူများကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ထိုအချိန်တ ွင်စိန်ဆီပရီးယန်း၊စိန်လောရင့်၊
ရောမရှိစိန်အာဂနက်နှင့်ဒုတိယ မြောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဆစ်စတူးတို့သည်တရားတော်အတ ွက်အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၇၅ ခုနှစ်တ ွင်အင်ပါယာဘုရင်အော်ရေးလီယန်းသည်မစ်တရာဆိုသောနေနတ်ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးက ွယ်ရန်
အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ထိုအမိန့်ကိုမလိုက်နာသူခရစ်ယာန်များအားလုံးကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်နှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃၀၃ ခုနှစ်မှ ၃၁၁ ခုနှစ်အထိအင်ပါယာဘုရင်ဒီအိုက လေးစီးယန်းလက်ထက်တ ွင်၁ဝနှစ်ကြာဖြစ်ပ ွားခဲ့သည်။
ထိုဘုရင်သည်နတ်ဘုရားတို့၏ရုပ်ထုဆင်းတုများအားလော်ဗန်ပူဇော်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ထိုအမိန့်ကိုမလိုက်နာသော
ခရစ်ယာန်များအားပြင်းထန်စ ွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်များသည်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအမျိိုးမျိုးခံရ သော်လည်းပိုပြီးတိုးတက်လာကာဒီအိုက လေးဆီယန်းနတ်ရ ွာစံပြီးနောက်
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃၁၃ ခုနှစ်တ ွင်က ွန်စတန်တိုင်းဘုရင်နန်းတက်လာသောအခါခရစ်ယာန်များကိုမိမိတို့၏ဘာသာအား
လ ွတ်လပ်စ ွာကိုးက ွယ်မှုပြုဖို့ခ ွင့်ပြုခဲ့သည်။ခရစ်ယာန်များသည်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံစားခဲ့ရ သော်လည်းတာတူ
လီယန်းပြောခဲ့သည့် ဓမ္မအာဇာနည်များ၏သေ ွးသည်ခရစ်ယာန်များအတ ွက်မျျိးစေ့များဖြစ်သည်ဆိုသည့်အတိုင်းယ နေ့တိုင်
အောင်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များသည်ပိုပြီးရှင်သန်များပြားလာခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

Add new comment

3 + 4 =