စိန်အာဂနက်

သိုးသူငယ်လို့အဓိပါ္ပယ်ရတဲ့စိန်အာဂနက်ဟာချောမောလှပတဲ့ရောမအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုခရစ်တော်ကိုပူဇော်ထားတဲ့အတ ွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ငြင်းဆိုခဲ့တယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတေ ွနဲ့ဘယ်လောက်ပဲကြုံကြုံအသက်သာအ သေခံခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ ဖြူစင်ခြင်းကိုတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာက ွက်မျက်ခြင်းမခံရခင်မှာ " ငါရဲ့ သေ ွးနဲ့သင်တို့ရဲ့ဓါးကိုစ ွန်းထင်သ ွားစေနိုင်ပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုဆက်ကပ် ပူဇော်ထားတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုတော့မင်းတို့ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ "သံတာအာဂနကှ (၂၉၃-၃၀၄)
အပှိုကညာစငှ ဓမမှအာဇာနညှ
သိုးသူငယဟှု အဓိပပှါယရှသော နာမညပှိုငရှှငှ သံတာအာဂနကစှသှညှ ခှောမော လှပသညှ့ ရောမအမှိုးသမီးဖှစပှှီး၊ မိမိကိုယကှိုသခငခှရစတှောအှား ပူဇောအှပထှား သညှ့အလှောကှ လကထှပထှိမှးမှားရနငှှငှးဆိုခဲ့သညှ။ သူမကိုပိုးပနှးသူမှား မိမိ၏အပှို ကညာစငဘှဝကို လူ့မကှစှိဖှငှ့မမှငနှိုငသှော ကောငှးကငနှိုငငှံ သတို့သားအား အပနှှံ ပူဇောထှားပှီဖှစကှှောငှး ပှောဆိိုခဲ့သညှ။ သူမ၏ခိုငမှှဲသော သံနနှိဌာနကှို မပှောငှးလဲ စနေိုငကှှောငှးတှေ့သိရသော လူငယမှှားသညှ နောကဆှုံးတှငှ သူမသညခှရစယှာနှ တစှဦးဖှစကှှောငှး ဖောထှုတစှှပစှှဲလသညှေ။ အသကတှစဆှယှ့ နှစနှှစအှရှယရှောကှ သော သကကှရာဇှ ၃၀၄ခုနှစတှှငှ တရားသူကှီးရှေ့သို့ခေါယှူစစဆှေး ခှငှးခံရလသညှေ။ တရားသူကှီးမှ ကှငနှာစှာခှောမော့၍လညှးကောငှး၊ ခှောကလှှနှ့၍ သောလှညှးကောငှး၊ စညှးရုံးသိမှးသှငှးသောလှညှး သူမ၏သံနနှိဌာနသှညှ မပှောငှးလဲပေ။ မီးတောကမှီးလှှံ မှားနှငှ့ ညှငှးပနှးနှိပစှကရှာတှငသှုံးသညှ့ ပစစှညှးပေါငှးစုံတို့ကိုပှသ ၍ခှောကလှနှ့သောှ လညှး သံတာအာဂနကသှညှ ယုံကှညခှှငှး၊ ရဲရငှ့ခှငှးတို့ဖှငှ့ ကှံ့ကှံ့ခံခဲ့သညှ။ ထို့ပှငသှူမအား မကောငှးသောပှညှ့တနဆှာအိမသှို့ ပို့စခေဲ့သညှ။ သူမအား ထိတှေ့ရနှ ကှိုးစားသညှ့ လူငယတှစှဦးသညှ မကှစှိကနှးသှားခဲ့သညှ။ မှားမကှာမှီ သူမအားခေါငှ းဖှတသှတခှဲ့ပှီး နိုမနှးတာနာလမှးရှိ ဥမငလှှိုငခှေါငှးသငှခှှိုငှးထဲတှငမှှုပနှှံခဲ့သညှ။ ထိုနေ ရာတှငှ သူမအားဂုဏပှှုသောအားဖှငှ့ ဘုရားကှောငှးတစကှှောငှးကို ၃၅၀ ခုနှစတှှငှ ဆောကလှုပခှဲ့သညှ။ သံတာအာဂနကမှှ“ ငါ့ရဲ့ သှေးနဲ့သငတှို့ရဲ့ ဓါးကို အစှနှးထငသှှားစေ နိုငပှမေဲ့ သခငခှရစတှောကှို ဆကကှပပှူဇောထှားတဲ့၊ ငါ့ရဲ့ ခနပှဓှာကိုတော့မငှးတို့ဘယှ တော့မှ ညစညှမှးအောငလှုပလှို့မရဘူး ”  ဟုသူမအားမကှကမှကှမှီပှောဆိုခဲ့သညှ။
    အစဉအှလာအရ သူမ၏ပှဲနေ့ဖှစသှော ဇနနှဝါရီလ ၂၁ရကနှေ့တှငှ ရောမမှို့ ရှိ သူမ၏ကှောငှးတောကှှီး၌ သိုးနှစကှောငအှားသိဒပှှိဓတငလှေ့ရှိသညှ။ ထိုသိုးနှစကှောငမှှ သိုးမှေးမှားကို ပါးလီအား(ခေါှ) ဂိုဏှးခှုပဆှရာတောမှှား၏ ဂုဏထှူးဆောငလှညဆှှဲမှား အဖှစယှကလှုပှ၍ သံပထရေူးနှငှ့သံပေါလူးတို့၏ပှဲအကှိုညနတှငှေ စိနပှီတာကှောငှး ကှီး၏ပငမှဘုရားစငပှေါတှှငှ တငထှားလေ့ရှိသညှ။ ထိုဂုဏထှူးဆောငလှညဆှှဲမှားကို သံပတရေူးနှငှ့ သူ၏အရိုကအှရာဆကခှံသူမှားမှ ဆငှးသကလှာသော အုပစှိုးစီရငပှိုငှ အာဏာ အမှတလှကခှဏာအဖှစှ ဂိုဏှးခှုပဆှရာတောကှှီးမှားအား ပေးအပနှှငှးလေ့ရှိ သညှ။သိုးသူငယလှို့အဓိပါပှယရှတဲ့စိနအှာဂနကဟှာခှောမောလှပတဲ့ရောမအမှိုးသမီးဖှစပှှီး မိမိကိုယကှိုခရစတှောကှိုပူဇောထှားတဲ့အတ ှကလှကထှပထှိမှးမှားဖို့ငှငှးဆိုခဲ့တယှ။ ညှငှးပနှးနှိပစှကမှှုတေ ှနဲ့ဘယလှောကပှဲကှုံကှုံအသကသှာအ သခေံခဲ့ပမေဲ့သူမရဲ့ ဖှူစငခှှငှးကိုတော့ထိနှးသိမှးနိုငခှဲ့ပါတယှ။သူမဟာက ှကမှကှခှှငှးမခံရခငမှှာ " ငါရဲ့ သေ ှးနဲ့သငတှို့ရဲ့ဓါးကိုစ ှနှးထငသှ ှားစနေိုငပှမေဲ့သခငခှရစတှောကှိုဆကကှပှ ပူဇောထှားတဲ့ငါရဲ့ခနဓှာကိုတော့မငှးတို့ဘယတှော့မှညစညှမှးအောငလှုပလှို့မရဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယှ။ "

Add new comment

2 + 0 =