ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်

ကားတိုင်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်မျှထိချစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ကားတိုင်တော်သည်
ခရစ်တော်သ ွန်သင်သောအရာအားလုံး၏အနှစ်ချူပ်ပင်ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာအပြစ်ကြောင့်သေခြင်းမှာလူသားများ၏
အပြစ်ဒဏ်ဆပ်ဖြေဖို့ရန်သူလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်၏ကားတိုင်တော်သည်ကျွန််ုပ်တို့အတ ွက်မျှော်လင့်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တစ်ခါကညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊အ သေခံခြင်းအတ ွက်အသုံးပြုသောအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်းယခုအချိန်တ ွင်
ခရစ်တော်၏ကားတိုင်တော်သည်နတ်ဆိုးနှင့်သေခြင်းအာဏာစက်အ ပေါ် အောင်မြင်ကျော်လွှားခြင်းသည်ဘုရားအာဏာစက်ကို
သက်သေထူနေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ နောက်သို့လိုက်ခြင်းသည်သူ့ရဲ့ကားတိုင်ကိုလိုလိုလားလား
လက်ခံပြီးနေ့စဉ်ထမ်းဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ဖိတ်ခေါ်သည်မှာ " မည်သူမဆိုငါ့နောက်သို့လိုက်လိုလျှင်မိမိကိုယ်ကို
ငြင်းပယ်စေ၊မိမိလက်ဝါးကားတိုင်ကိုလည်းနေ့စဉ်ထမ်းယူပြီးငါ့နောက်သို့လိုက်စေ "(လုကာ ၉း၂၃)
နေ့စဉ်ခံထမ်းရသည့်ကားတိုင်များသည်ခရစ်တော်ဆီလှည့်လာဖို့ရန်နှင့်သူ့ကိုယုံကြည်လာစေဖို့ရန်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ထိုကားတိုင်
တော်သည်ဘုရားအ ပေါ်မှီခိုအားထားခြင်းရှိရန်ပြုလုပ်ပေးနေသကဲ့သို့၊ဘုရား၏ကာက ွယ်မှိုုင်းမခြင်းများ၊ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်များ
ရရှိဖို့ရန်၊ဘုရားကိုအားကိုးခြင်းရှိလာရန်တ ွန်းပို့ ပေးပါသည်။
ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရ ွက်သော်လည်းအချစ်ကင်းမဲ့စ ွာနဲ့ဝေဖန်ခံရခြင်း(သို့)ဘဝမှာအ ကောင်းဆုံးပေးဆပ်သော်လည်းမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်မရသည့်အခါစိတ်ပျက်မိလာပါသည်။မိမိကြည့့်ရှုပြုစုသောသူများဆီက
လျစ်လျှူရှုခြင်းခံရတဲ့အခါတ ွင်လည်းကောင်း၊ကိုယ့်ထက်ကြီးသောသူအကြီးအကဲထံမှကူညီထောက်ပံ့ခြင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း
မရရှိသည့်အခါ၊အကြီးအကဲရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရ ွက်ခြင်းမရှိသည့်အခါတ ွင်လည်းကောင်းအားငယ်စိတ်တေ ွဝင်လာတတ်ပါသည်။
ဒီအရာများဟာကျွန်ုပ်တို့အတ ွက်နေ့စဉ်ကားတိုင်များပင်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်အ ကြောင်းကိုနက်နက်
ရှိုင်းရှိုုင်းထောက်ရှုစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ခံထမ်းနေရသည့်ဒုက္ခအခက်အခဲဝေဒနာများသည်ခရစ်တော်၏ဒုက္ခ ဝေဒနာနှင့်
နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမှမ ပြောပ လောက်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကားတိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ခရစ်တော်၏ဒုက္ခစရိယာနှင့်
အတူမျှ ဝေခံစားစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်၏ကားတိုင်တော်သည်ကျွနု်ပ်တို့အားစိတ်ပျက်စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းမှကင်းဝေးစေရန်
သ ွန်သင်ပေးနေပါသည်။
ဘဝမှာနေ့စဉ်ကားတိုင်များကိုလက်ခံ၊ခံထမ်းထားခြင်းတ ွင်အ ခြေခံအမှန်တရား(၃)မျိုးရှိပါသည်။
(၁)ကားတိုင်သည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခ ဝေဒနာခံစားနေ သောအခါကျွန်ုပ်တို့
တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းခံစားနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကားတိုင်ကကျွနု်ပ်တို့ကိုပြောနေပါသည်။ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အနားတ ွင်ရှိနေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသလိုသူလည်းခံစားနေရပါသည်။ကားတိုင်တော်ကကျွန်ုပ်တို့ရှိဒုက္ခ ဝေဒနာများ၊နာကျင်မှုများ၊အခက်အခဲများကိုချစ်ခြင်း၊မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်ခံထမ်းသ ွားစေပါသည်။ကားတိုင်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့
အတ ွက်ဘဝပုစ္ဆာအ ဖြေနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းဖြစ်မည့်အစားနေ့စဉ်ကားတိုင်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို
ပြုပြင်ပုံသ ွင်းခြင်း(သို့)ခရစ်တော်ဖြစ်စေလိုသည့်အတိုင်းကူညီပေးနေ သောဘုရားရှင်၏လမ်းစဉ်ကိုကျွနု်ပ်တို့မြင်နိုင်၊သိနိုင်ပါသည်။ထို့ ကြောင့်ကားတိုင်တော်သည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ
ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။
(၂)ကားတိုင်သည်မ ကောင်းပုံသက်သေတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကားတိုင်တော်သည်ရက်စက်ပြီး
မနှစ်မြို့ဖ ွယ်တန်ဆာတစ်ခုဖြစ်သောလည်းကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကားတိုင်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားနည်းသောသူ၊ကျဆုံးသောသူ၊အရှုံးသမားတစ်ဦးမဖြစ်စေပါ။ကားတိုင်သည်နာကျင်မှု၊ခါးသီးသောဝေဒနာ၏ပုံရိပ်ဖြစ်သောလည်းကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကားတိုင်သည်
ဘုရား၏တန်ခိုးအာဏာိကိုဖော်ညွှန်းနေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကားတိုင်နှင့်အတူဘုရားရှင်ထံမိမိကိုယ်ကိုလုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားရပါသည်။ထို့ ကြောင့်ကားတိုင်တော်သည်မ ကောင်းပုံသက်သေတစ်ခုမဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၃)ကားတိုင်သည်ဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။စ ွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခများသည်ကျွန်ု်ပ်တို့ကိုငိုကြေ ွးစေ သော်လည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကားတိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုဘုရားဆီမြှင့်တင်ပေးပါသည်။ကားတိုင်ပေါ်ခရစ်တော်ပြုခဲ့သမျှ
အရာများနှင့်ကားတိုင်ပေါ်ထားသောခရစ်တော်၏သ ဘောထားများကိုအတုယူရင်းခံထမ်းနေရသည့်နေ့စဉ်ကားတိုင်များသည်
ကျွနု်ပ်တို့၏ဒုက္ခအခက်အခဲများ၊လိုအပ်နေ သောညီအစ်ကိုများအ ပေါ်ကိုယ်ချင်းစာခြင်း၊နားလည်စာနာထောက်ထားခြင်းနှင့်
သနားခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။ဒါကြောင့်ကားတိုင်သည်ဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်ပဲစ ွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏
နေ့စဉ်ကားတိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မာန်မာနများ၊အမှားအယ ွင်းများ၊အပြစ်များ၊အတ္တဆန်မှုများ၊အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများ
မှ အောင်နိုင်စေပါသည်။ဒါကြောင့်ကားတိုင်တော်သည်အမှန်တယ်ဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲစ ွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Add new comment

2 + 1 =