ကက်သလစ်သာသနာတော်၏သ ွန်သင်ချက်နှင့်တက်တူးထိုးခြင်း၊တက်တူးထိုးခြင်းအ ကြောင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆက်န ွယ်မှု

Add new comment

13 + 0 =