၂၀၁၉ လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ အဆင္သင္ျ့ဖစ္ေန

၂၀၁၉ လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ အဆင္သင္ျ့ဖစ္ေန
၂၀၁၉ လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ အဆင္သင္ျ့ဖစ္ေန
ေအာက္တုိဘာလ ၂၆၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၉ လူငယ္မ်ားႏွစ္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ အတြက္ ၂၀၂၁ မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရာက္႐ွိျခင္း ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္ က်င္ပရန္ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါဝင္ေနေသာ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပလွ်က္႐ွိပါသည္။ "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါတယ္ ယင္းညီလာခံကုိ အေျခခံၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကုိ လူငယ္မ်ားႏွစ္အျဖစ္က်င္းပရန္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေယဇူဘုရင္ပြဲေန႔တြင္ စတင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ လူငယ္မ်ားႏွစ္ တရားဝင္ ဖြင့္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေနမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္ေကာ္မီ႐ွင္ မွ တရားဝင္ေက်ျငာခဲ့ပါသည္။
ျပင္ဆင္ျခင္းအပုိင္းအေနႏွင့္ သာသနာနယ္ ၈၆ ခုမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ တရားဝင္ အမွတ္တံဆိပ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ အဓိက သီဆုိမည့္ သီခ်င္း သီကုံးျခင္း၊ စသည့္ အေထြေထြအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊
ယင္းလူငယ္မ်ားႏွစ္က်င္းပျခင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္ေမတၱာကို တစ္ပါးသူအားေဝငွျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္း၊ စသည့္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းလူငယ္မ်ားအတြက္ က်င္ပေပးျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ယုံၾကည္ျခင္း ပိုမုိခုိင္ျမဲလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Jovanie Bacolcol မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/philippines-church-year-youth-2019.html

#philippine, #yearofyouth, #catholic, #church, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 5 =