ေအာက္တုိဘာလတြင္ စိပ္​ပုတီးစိပ္ၾ​ကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး တုိက္တြန္း

ေအာက္တုိဘာလတြင္ စိပ္​ပုတီးစိပ္ၾ​ကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး တုိက္တြန္း
ေအာက္တုိဘာလတြင္ စိပ္​ပုတီးစိပ္ၾ​ကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး တုိက္တြန္း
ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀တုိ
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-09/pope-francis-pray-rosary-october.html

#rosary, #pope,#October, #peterkm
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

စက္တင္ဘာလ ၂၉၊ ၂၀၁၈ စေနေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ ေအာက္တုိဘာလသည္ စိပ္​ပုတီး လျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိပ္​ပုတီးစိ​ပ္​ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဘာသာသူ ဓမၼမိတ္ေဆြ မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားစာတစ္​ေ​စာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ျပဳမိခဲ့ေသာ အျပစ္အမွားမ်ားအတြက္ ေနာင္တရျခင္း၊ အတူတကြပူေပါင္း၍ စိပ္​ပုတီး စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ စိန္မုိင္ကယ္ ႏွင့္ အမိမယ္တုိ႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ​ေအာက္တြင္
သာသနာေတာ္ႀကီးအား ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ့ရ႐ွိရန္၊ အတူတကြစိပ္​ပုတီးစိပ္ၾကဖုိ႔ ရဟန္းမင္းဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါသည္။

Add new comment

5 + 3 =