အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ အုိင္ရစ္႐ွ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ အုိင္ရစ္႐ွ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ အုိင္ရစ္႐ွ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ေအာက္တုိဘာ ၂၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/irish-bishops-launch-pastoral-letter-on-housing-and-homelessness.html

#homeless, #irishbishops, #help, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးယိမ္းယုိင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကမွ ျပန္လည္ တည့္မတ္လာေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး
အမ်ားစုမွာ ထိခုိက္ခံရဆဲ ျဖစ္သည္​။
အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ ဒါဗလင္ ႐ွိ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးမႈမ်ားမွာလည္း ေလာက္ငွမူမ႐ွိ​ေသးေသာေၾကာင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးၿပီး စာတစ္​ေ​စာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ေနစရာအိမ္သည္ လူတုိ႔အတြက္ အေျခခ ံလုိအပ္ခ်က္တစ္​ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီျပသနာသည္ ႀကီးမားေသာျပသနာတခုျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အုိင္ယာလန္ အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈ့လုိအပ္သည္​။ အထူးသျဖင့္ ​အိမ္ယာမဲ့မ်ားအတြက္ သင့္တင့္​ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏႈံး၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈ့တုိ႔ျပဳျပင္ေပးရန္လုိအပ္​ေနၿပီး လူတုိ႔၏ လုိအပ္မႈမ်ားကို​လည္းအျပည့္အဝမျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕​ေသာသူမ်ားမွာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္သာ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးမႈမ်ား တုိက္တက္လာေစဖုိ႔ႏွင့္ ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ Kevin Doran မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

13 + 7 =