အာေရဗ် ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္ျ့ခင္းႏွင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါရမီမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္း

အာေရဗ် ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္ျ့ခင္းႏွင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါရမီမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္း
အာေရဗ် ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္ျ့ခင္းႏွင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါရမီမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္း
ေအာက္တုိဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈

လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံသည္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ အဆုံးသတ္ရန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ အာေရဗ် ကြၽန္းဆြယ္ UAE ႏုိင္ငံမ်ားမွ အာရပ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ ၁၅၀၀ တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိ Ras Al Khaimah တြင္
ထ၍ သင္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္ျ့ခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါရမီမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္း လ်ွက္ ေယဇူး သခင္၌ ပုိ၍ ထိေတြ႔ခံစားၾကေလာ့ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာရပ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ညီလာခံကို က်င္ပလွ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။
ယင္း အာရပ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ညီလာခံသည္ လူငယ္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ စတင္လာေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သူတုိ႔တစ္ႏုိင္ငံတည္းမဟုတ္ သူတုိ႔အနီးနားအိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လူငယ္မ်ား တစုတစည္း တလုံးတဝတည္းျဖစ္ေရးကို ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းလူငယ္တုိ႔၏ ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဝမ္းပမ္းတသာ ၾကဳိဆုိခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္အာေရဗ် ႏွင္ ရီမင္ ႏုိင္ငံတာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ Paul Hinder မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္း အာရပ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ညီလာခံသည္ ေရနက္ရာသုိ႔ ေရြ႔ေလာ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၉ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ တြင္ ယုံၾကည္သူအတြက္ အရာရာ အားလုံးျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ႏွစ္အတြက္ မာရီယား မေၾကာက္ရြံေလႏွင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အေရးေပးျခင္းကုိ ခံရေလၿပီ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထာလွ်က္ရွိၿပီး၊
ယင္း အာရပ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ညီလာခံသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ တုိးပြားေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေတာင္အာေရဗ် ႏွင္ ရီမင္ ႏုိင္ငံတာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ Paul Hinder မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/arab-catholic-youth-congress-united-arab-emirates.html

#arabia, #catholicyouth, #faith, #peterkm,
Photo credit to vatican news,
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 16 =