သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အားျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ခံယူၾကေလာ

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ျမဳိ႕အနီး Cretiel သာသနာနယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အပါး တစ္ရာ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း
သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အားျဖင့္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ခံယူၾကေလာ
ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-discourse-priests-diocese-creteil.html

#pope, #priests, #know, #transform, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ျမဳိ႕အနီး Cretiel သာသနာနယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အပါး တစ္ရာ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ စံနမႈနာမ်ားအတုိင္း အေစခံၾကရန္တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ သစၥာ႐ွိစြာ အေစခံျခင္းႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သာသနာေတာ္ကုိ ႏွိမ္ခ်စြာအေစခံျခင္းမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ခဲ့ပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကုိနားေထာင္လက္ခံခဲ့ၾကသူမ်ား သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ လူသားမ်ားကုိအေစခံၿပီး ဒဏ္ရာရရမည္၊ အေသခံရမည္၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ကမာၻႀကီးအားရာေတြၾကားထဲကေန ကယ္တင္ျခင္း႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိ သက္ေသခံေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လုိက္ေတြအေနနဲ႔ အသင္းေတာ္၏ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ သိရမည္။ ၄င္းဒဏ္ရာေတြအတြက္ပူေဆြးေနဖုိ႔မဟုတ္ ကုသေပးသူသခင္ခရစ္ေတာ္ထံျပန္ေခၚလာႏုိင္ဖုိ႔၊ သူသာလ်ွင္ကုသေပးႏုိင္သူ သူႏွင့္အတူျပန္စ၊ သူနဲ႔အတူ႐ွိေနၿပီး သူအားျဖင့္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းရႏုိင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ လူအမ်ားထံသယ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်စြာအေစခံျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း၊ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘဝႏွင့္သက္ေသျပျခင္း၊ စကၠရမင္းတူး မ်ားကုိက်င္းပေပးျခင္း၊ လူအမ်ားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိရဟန္းဘဝ တန္ဖုိးကုိ သိ႐ွိတန္ဖုိးထား၍ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အားျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ခံယူၾကေလာဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

2 + 16 =