သတင္းစာဂ်ာနယ္ေလာကတြင္ အမွန္တရား အေရးႀကီးေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ျမြက္ၾကား

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္
သတင္းစာဂ်ာနယ္ေလာကတြင္ အမွန္တရား အေရးႀကီးေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ျမြက္ၾကား
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈

အီတလီ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး SIR သတင္းဌာန ႏွစ္သုံးဆယ္ျပည့္ အခမ္းအနား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား အမွန္တရားကို အျမဲ ေျပာၾကားရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ဆုိတာ ႐ွည္ၾကာတဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရီးမဆုံးေသးပါဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသတင္းစာဌာနကုိတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ သူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အီတလီႏုိင္ငံတဝွမ္း႐ွိ သာသနာနယ္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာရ႐ွိေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ယ်ဥ္ေက်းမႈဆုိင္မ်ား တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သစၥာ႐ွိစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကေစလုိပါတယ္။ SIR သတင္းဌာနသည္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ သမာသမတ္က်မႈသည္ သတင္းဌာန အေပၚ ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ အရာအျဖစ္ အေမွ်ာ္အျမင္ထားလွ်က္ ေမွ်ာ္လင္ခဲ့သူ SIR သတင္းဌာန ၏ ပထမဦးဆုံး ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mons Guisseppe Cacciami ကူိ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ Mons Guisseppe Cacciami ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယေန႔ေခတ္ မမွန္မကန္သတင္းမ်ားၾကားတြင္ ယေနအထိအေရးႀကီးေသာ က႑ အျဖစ္ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းၾကေစလုိေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း အျမဲတန္းအမွန္တရားကို ဦးတည္ၿပီး သစၥာ႐ွိစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ မမွန္မကန္ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး SIR သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္းမ႐ွိသူတုိ႔အတြက္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကဖုိ႔၊ သူတုိ႔လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သူတုိ႔အတြက္ နားေထာင္ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္႐ွိေနေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္႐ွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-message-sir-truth-journalism-fake-news.html

#pope, #journalists, #truth, #popemessage, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 8 =