လူငယ္မ်ားအေရး ညီလာခံ စတင္ျခင္း

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ
လူငယ္မ်ားအေရး ညီလာခံ စတင္ျခင္း
ေအာက္တုိဘာ ၃၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-overview.html

#bishops, #synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း ညီလာခံကို "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံကုိ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ လကတည္းက စတင္အစီစဥ္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ျပင္ဆင္ၾကကာ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၍ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိတင္ျပရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ ရယူျခင္းျဖင့္၎၊ တုိင္းျပည္တုိင္႐ွိသာသနာနယ္အသီးသီးမွ စုေဆာင္းေပးျခင္စအားျဖင့္၎ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါသည္၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ ရယူျခင္းတြင္ လူငယ္ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္မွ ေမးခ်င္ေသာအရာမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကပါသည္။
ယင္းညီလာခံတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အသံ၊ ခံစားခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ယုံမွားသံသယမ်ား ႏွင့္ ေဝဖန္မႈ့မ်ားကုိ အသင္းေတာ္မွ သိ႐ွိလုိေၾကာင္း။ လူငယ္မ်ားကူိ နားေထာင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၊ ကက္သလစ္မဟုတ္ေသာ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား၊ မယုံၾကည္သူလူငယ္မ်ား၊ မွ လူငယ္မ်ားအေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားျပင္ဆင္ထားေသာ စားတမ္းတစ္ေစာင္ကုိလည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြ ေနက ရဟန္းမင္းႀကီးအားေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသာသနာနယ္ အသီးသီးသုိ႔ေပးပုိထားေသာ ေဆြးေႏြးၾကမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံကုိ ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အစျပဳ၊ ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အဆုံးသတ္တုိ႔ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေနထိေန႔စဥ္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္အပါး ၂၅၀၊ လူငယ္ ၄၀၊ အျခားေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည္သည္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံ တဝက္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းညီလာခံကုိ ၁၉၆၇ ကစတင္တင္ခဲ့ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆ႒မေျမာက္ ေပၚလ္ ကုိ ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။
ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ညီလာခံအနစ္ခ်ဳပ္ကုိ ညီလခံအဆုံးတြင္တင္ျပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
ယင္းအႏွစ္ကုိအေျခခံ ၿပီး အနာဂတ္မွာ ထြက္႐ွိလာမည့္ ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြၽန္ေတာ္သည္ ညီလာခံ ေခါင္စဥ္ကုိ အေျခခံရန္ ေမ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

8 + 1 =