လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လူငယ္မ်ား ေရာမျမဳိ႕႐ွိ Regina Coeli ေထာင္သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာ

ေရာမျမဳိ႕႐ွိ Regina Coeli ေထာင္
လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လူငယ္မ်ား ေရာမျမဳိ႕႐ွိ Regina Coeli ေထာင္သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာ
ေအာက္တုိဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၈

"လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ တြင္ တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လူငယ္မ်ား ေရာမျမဳိ႕႐ွိ Regina Coeli ေထာင္သုိ႔ အီတလီ ကက္သလစ္ သတင္းစာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အကူအညီျဖင့္ စေနေန႔ ညေနပုိင္းက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
Liberi nell'arte (Free in Art) အႏုပညာ၌ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အဖြဲ႔အစည္းမွ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႔ႏုိင္ရန္ ေထာင္သားမ်ားဘဝကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေထာင္သားမ်ား၏ ဘဝအ​​ေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆြးေႏြးေစလုိေၾကာင္း၊ ေထာင္တာဝန္ခံအရာ႐ွိမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေထာင္းသားမ်ား၏ ဘဝကုိ အႏုပညာ၊ သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ သံစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းသည္ လူဘဝ၏ ႏွ ုးညံေပ်ာ္ရႊင္မူမ်ားျဖင့္ျပဳျပင္ေပးမႈ့ျဖစ္ၿပီး လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္လည္း ႏွ ုးညံသာယာမူမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေတြၾကဳံေစရန္​ ျပဳျပင္ေပးေၾကာင္း အႏုပညာ၌ ခ်စ္ျခင္း​ေ​မတၱာ၊ လွပမႈ ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မူတုိ႔ေပါင္းစပ္ထားေၾကာင္း၊ အႏုပညာရဲ႕ လွပမႈသည္ သူတစ္​ပါးကုိခံစားေစျခင္း သူတစ္​ပါးစိတ္ကုိ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေစျခင္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္သူ အဖြဲ႔ဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါမွ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမေကာက္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-fathers-regina-coeli-prison.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 0 =