လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံက လူငယ္ေတြဘာေမွ်ာ္လင့္သလဲ

လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံက လူငယ္ေတြဘာေမွ်ာ္လင့္သလဲ
ေအာက္တုိဘာ သူတုိ႔၏

"လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ တြင္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ၃၄ ဦးေသာလူငယ္မ်ားထဲမွ လူငယ္ကိုယ္စလွယ္တဦးျဖစ္သူ Julian Paparella မွ သူ၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို အင္တာျဗဴးတစ္​ခုတြင္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

အသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ဖုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အမွန္တရားကုိ နားလည္ေပးဖုိ႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕ေမးခြန္းေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈ​ေတြ၊ သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔အခြင္အေရးေတြ၊ သူတုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ဆီကုိေလ်ွာက္လွမ္းေနေသာ သူတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းအသက္တာမွာ အတူ႐ွိဖုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္၊

ေမး။ ။ ဒီညီလာခံမွာ႐ွိတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိ မင္းဘာေတြတင္ျပမွာလဲ
ေျဖ။ ။ အသင္းေတာ္ထဲမွာ တိက်​ေသခ်ာတဲ့သက္ေသခံမႈေတြကုိ လူငယ္ေတြလုိခ်င္တယ္ လုိအပ္တယ္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူငယ္မ်ားျဖင့္သာလ်ွင္ တျခားေသာသူတုိ႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းလူငယ္ေတြ အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ေဝးကြာေနေသာ လူငယ္မ်ား ဘုရားကုိ ႐ွာေဖြေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔ရန္၊ သူတုိ႔ကုိယ္၌က သက္ေသခံသူေတြျဖစ္လာဖုိ႔ပါပဲ။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-young-person-auditor.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 10 =