ရဟႏၱာမ်ားထံမွ ပုံသက္ေသေကာင္းမ်ားယူၾကရန္

ရဟႏၱာမ်ားထံမွ ပုံသက္ေသေကာင္းမ်ားယူၾကရန္
ရဟႏၱာမ်ားထံမွ ပုံသက္ေသေကာင္းမ်ားယူၾကရန္
ေအာက္တုိဘာလ ၁၄၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄၊ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ သူေတာ္ျမတ္ (၇) ပါးျဖစ္သည့္ Pope Paul VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Catherine Kasper, Nazaria Ignazia, Nuncio Sulprizio တုိ႔အား ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ရဟႏာၱ အျဖစ္တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔၏ နာမည္မ်ားကုိ လူပုဂၢဳိလ္အတြက္၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း အပ္ႏွံ အသုံးျပဳၾကရန္လည္း ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ႕ဘဝတစ္ခုလုံးကုိကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ေပးခဲ့သည့္နည္းတူ ကြၽႏု္ပ္ကုိကုိလည္းသူကို အျပည့္အဝျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ တင္ေျမာက္သည့္ ရဟႏာၱ ခုႏွစ္ပါးသည္ ေရတြက္မေနဘဲ၊ တြန္႔ဆုတ္မေနဘဲ သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သမွ် အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင္အား ျပန္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤ ရဟႏၱာမ်ားကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္ကို အျပည့္အဝျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ သင္တုိ႔အား ဘုရားရွင္ ကူညီမစပါေစ။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/canonization-paul-vi.html

#pope, #canonization, #vatican, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

12 + 8 =