ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Blase Cupich မွ လူငယ္မ်ားကုိ ပုိမုိဂ႐ုျပဳရန္၊ အတူ႐ွိေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားပုိမုိဖန္တီးေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Blase Cupich မွ လူငယ္မ်ားကုိ ပုိမုိဂ႐ုျပဳရန္၊ အတူ႐ွိေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားပုိမုိဖန္တီးေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္
ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈

"လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ တြင္တက္ေရာက္လွ်က္႐ွိေသာ ညီလာခံကုိနားေထာင္သုံးသပ္ေပးရန္၊ ေဝမွ်ေပးရန္ႏွင့္ ညီလာခံအႏွစ္ခ်ဳပ္ေရဆြဲရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ကုိတုိင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၂၉ ပါးထဲမွ တစ္​ပါးျဖစ္သူ ခ်ီကာဂုိျမဳိ့ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Blase Cupich မွ လူငယ္မ်ားကုိ ပုိမုိဂ႐ုျပဳၾကရန္၊ အတူ႐ွိေပးၾကရန္ႏွင့္ သူငယ္ေတြအတြက္ အဆင္သင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားပုိမုိဖန္တီးေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။
ဒီညီလာခံမွာ ပါဝင္တဲ့လူငယ္ ေတြေျပာ​ေနတာက သူတုိ႔ကကြၽႏု္​ပ္တို႔နဲ႔အတူအခ်ိန္မ်ားမ်ား႐ွိေပးေစခ်င္တာ သူတုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ပုိမုိရင္ႏွီးမႈ့တည္ေဆာက္ခ်င္ၾကတာ။
လူငယ္ေတြအတြက္ အခြငံအလန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိ႔၊ သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႔ႏုိင္မဲ့နည္းလမ္းေတြဖန္တီးေပးဖုိ႔၊ သူတုိ႔ေတြေျပာခ်င္တာကုိ နားေထာင္ေပးဖုိ႔၊ ဒါေတြကိုလူငယ္ေတြေမွ်ာ္လင့္တာ။ လူငယ္ေတြနဲ႔ေတြရတဲ့အခ်ိန္တုိင္ကြၽႏု္ပ္ ​​သူတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ေပးတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြစုံ႐ုံးတဲ့အခ်ိန္၊ လူငယ္ မစာၦးတရား ေဟာတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူတုိေျပာခ်င္တာေတြေဝငွခ်င္​တာေတြကုိခြင့္ျပဳေပးတယ္။ နားေထာင္ေပးတယ္၊ သူတုိ႔အတြက္ တုိ႔က ရင္ရင္ႏွီးႏွီး​ေတြ႔ႏုိင္မဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ ႐ွာၾကံေဖာ္ထုတ္ေပးရမယ္၊။
လူငယ္ေတြကို ကြၽႏု္​ပ္ေပးခ်င္တဲ့စကားကေတာ့ သင္တုိ႔ႏွလုံးသာထဲမွာ႐ွိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္​​အေနနဲ႔ သင္တုိ႔ကုိ ပုိမုိဂ႐ုစုိက္မယ္၊ သင္တုိ႔နဲ႔အတူ႐ွိမယ္၊ သင္တုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးမယ္။
ဟု ခ်ီကာဂုိျမဳိ့ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ Blase Cupich မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-10/synod-youth-2018-cardinal-cupich-message-young-people.html

#synod, #youth, #bishop, #pope, #peterkm,
Photo credit to Vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 3 =