ဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ႐ုိေသေလးစားရမည္

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေနတုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံးျခင္း
ဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ႐ုိေသေလးစားရမည္
ၾသဂုတ္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-08/pope-francis-general-audience-english-summary-22-august.html

#pope, #generalaudience, #vatican, #peterkm,
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေနတုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံးျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ႐ွင္သူျမတ္သည္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးမွ ဒုတိယ ပညတ္ေတာ္ကုိ အေျခခံၿပီး သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။
ခ်စ္လွစြာေသာ ဓမၼ မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးမွ (သင္၏ အ႐ွင္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကုိမုသားႏွင့္ ဆုိင္၍မႁမြက္ဆုိႏွင့္) (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀ း ၇) ဒုတိယပညတ္ေတာ္ကုိ ေထာက္႐ႈၾကပါစုိ႔။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အမည္နာမတစ္​ခုသည္ လူတစ္​ေ​ယာက္၏ နက္႐ႈိင္းေသာ အမွန္တရားတစ္​ခုကုိေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ မုိးဇယ္အားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ထာဝရ ဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္သည္ အျမင့္ဆုံးေသာ သန္း႐ွင္းျဖဴစင္​မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ မ႐ုိမေသ၊ မေလးမစား ဘယ္ေသာအခါမွ မျပဳလုပ္ရပါ။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔၏ Yom Kippur ပြဲ​ေတာ္တြင္ ဘုရား႐ွင္၏ သနားၾကင္​နာမႈႏွင့္ ခြင္လြတ္ျခင္း ေတာင္းခံေသာအခါ၌ ဘုရား႐ွင္၏ ျဖဴစင္​သန္႔႐ွင္းေသာ အမည္နာမကုိ တထူးတျခားပင္ဖိတ္ေခၚတၾကပါသည္။
ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ သုံးပါးတစ္​ဆူဘုရားျဖစ္ေသာ ခမည္းေတာ္ ၊ သားေတာ္ ၊ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ၏ နာမေတာ္၌ ေဆးေၾကားျခင္းမဂၤလာကုိခံယူၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ု​ပ္တုိ႔ ယူငင္အသုံးျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္ သုံးပါးတစ္​ဆူဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းမဟုတ္။ အေၾကာင္းမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရား၏ အေမြစားအေမြခံ သား/သမီးမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းခံရမည္ဟူေသာ ကတိ​ေတာ္ ၏ အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း​သာျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏နာမေတာ္ ႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္း႐ွိပါေစေသာ ဟု ေန႔စဥ္ ကြၽႏု္ပ္တုိရြတ္ဆုိၾကသည့္အခါတုိင္း ကြၽႏု္​ပ္တုိဘဝ အသက္တာ၊ ယုံၾကည္ေသာ သာသနာေတာ္ႏွင့္အတူတကြ ဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္ကုိ ပုိမုိ ခ်စ္​ခင္လာေစရန္ ၊ ပုိမုိသိ႐ွိလာေစရန္ ရြတ္ဆုိၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္၌နက္႐ႈိင္းေသာ ထာဝရဘုရား႐ွင္၏ သနားၾကင္နာမႈ၊ ခ်စ္ျခင္း​ေမတၱာ၊ ကြၽႏ္ု​ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအားလုံးကို ခြင္လြတ္ကယ္တင္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္ ထာဝရဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ ကြၽႏု္​ပ္တုိ အစဥ္အျမဲ႐ုိေသေလးစားစြာ ​ေခၚတ
ၾကျခင္းျဖစ္​သည္​။

ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ ေကာက္ႏုတ္​ေ​ဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

1 + 0 =