ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္သည္ နယူးကလီးယား လက္နက္ ကုိဆန္႔က်င္

ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္ႀကီး႐ုံးေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာဂန္ခံအတြင္းေရးမႈး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Paul Richard Gallagher

ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္သည္ နယူးကလီးယား လက္နက္ ကုိဆန္႔က်င္

စက္တင္ဘာလ ၂၇၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2018-09/holy-see-un-gall...

#vatican, #unitednations, #abolish, #nuclearweapons, #peterkm,

Photo credit to vatican news

ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံအတြင္းေရးမႈး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Paul Richard Gallagher မွ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ ကုလသမၼဂ နယူးကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္ႀကီး႐ုံးေတာ္သည္ နယူးကလီးယား လက္နက္ ကုိဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နယူးကလီးယား လက္နက္ပုိင္ဆုိင္ေရးႏွင့္ အသုံးျပဳေရးသည္ စင္ဆက္မျပတ္အျငင္းပြားေနေသာ အရာျဖစ္ၿပီး၊ နယူးကလီးယား လက္ႏွက္ လက္ဖ်က္သိမ္းေရးသည္ ကမာၻလုံျခဳံေရးတစ္​ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္ ကမာၻပတ္ဝန္းက်င္၊ လူသားထုလုံျခဳံေရးႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားတုိ႔အတြက္ပါ အ​ေရးပါေနေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နယူးကလီးယား လက္နက္ ေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးသည္ လုံျခဳံျခင္းမဟုတ္ ပုိ၍သာ အႏၱာရယ္မ်ားေၾကာင္း၊ နယူးကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ ကုလသမၼဂ၏ သေဘားထားကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးကလီးယား လက္နက္သည္ ကမာၻႀကီးအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈသည္ အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္ဖ်က္စီးေနျခင္း၊ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းျခင္းမွာ ႐ွာေဖြ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္ႀကီး႐ုံးေတာ္သည္ အစကတည္းက နယူးကလီးယား လက္နက္ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ တည္ထြင္စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ နယူးကလီးယား လက္နက္ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေရး၊ နယူးကလီးယား လက္နက္ ကင္းစင္​ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေရး ၾကဳိးပမ္​းၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမၼဂ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္ႀကီး႐ုံးေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာဂန္ခံအတြင္းေရးမႈး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Paul Richard Gallagher မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

2 + 5 =