ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
ၾသဂုတ္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-08/pope-icln-religious-freedom-meeting.html

#catholiclegislators, #vatican, #pope, #witness, #peterkm,
Photo credits to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ႏုိင္ငံတကာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားကြန္ယွက္ ၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းေတြဆုံျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သင္တုိ႔တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဥပေဒျပဳ က႑သည္ အသင္းေတာ္သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေစၿပီး ကမာၻတဝွမ္း ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ အျခားေသာ လူနည္းစုဘာသာတရားမ်ားကုိ ကာကြယ္ကူညီေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ့စနစ္ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ဘာသာ​ေရးအဖြဲ႔အစည္းငယ္ေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးၾကရန္၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္တုိက္ခုိက္၍မရႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္းသတိျပဳရန္၊ သတိေပးခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး သင္တုိ႔သည္ မတူညီေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနအလုိက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၾကရသည္ကုိလည္းနားလည္ေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေသာ က႑တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကရန္၊ သူရဲ​ေကာင္းမ်ားမဟုတ္ သက္ေသခံသူမ်ား ဘဝႏွင့္ သက္ေသျပသူမ်ားျဖစ္ၾကေစလုိေၾကာင္း ကမာၻတဝွမ္လုံးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ႏုိင္ငံတကာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားကြန္ယွက္ International Catholic Legislators Network (ICLN) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္​​ေဖာ္ျပပါသည္။

Add new comment

2 + 12 =