တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယာယီသေဘာတူညီမႈ့သည္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသေပးျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးမႈကုိ အားေပးျခင္းအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးေမွ်ာ္လင့္

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန့တုိင္း ရဟန္းမင္းႀကီး လူထုပရိတ္​သတ္​ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း
တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယာယီသေဘာတူညီမႈ့သည္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသေပးျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးမႈကုိ အားေပးျခင္းအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးေမွ်ာ္လင့္
စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈

https://mlw.vaticannews.va/en/pope/news/2018-09/pope-francis-china-provisional-agreement-general-audience.html

#pope, #generalaudience, #vatican, #china, #agreement, #rvasia, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန့တုိင္း ရဟန္းမင္းႀကီး လူထုပရိတ္​သတ္​ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတ ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းျမဳိ့တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၈ က တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ (ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္း) ယာယီသေဘာတူညီမႈ့သည္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသေပးျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးမႈကုိ အားေပးျခင္းအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းသေဘာတူညီမႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရေသာ ဂ႐ုတစုိက္ညိွႏုိင္းေဆြးေႏြးမႈ အသီးအပြင့္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္႐ွိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ သမၼတ ႏုိင္ငံႏွင္ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေကာင္းဖက္ကုိဦးတည္လာေသာ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္႐ွိကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အားေပးစာတစ္​ေ​စာင္ေပးပုိရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ​ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္​။
ယင္းသေဘာတူညီမႈသည္ ယခင္ကရ႐ွိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုစားေပးရန္ႏွင္႔ ​စည္းလုံးမူကို တည္​​ေဆာက္​​ေပးျပီး ​သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကုိ အသစ္ေသာ ဆက္ကပ္မႈမ်ားျဖင့္ေၾကျငာႏုိင္ရန္
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အသစ္ေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္​ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ညီကုိေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္ တုိ႔ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္႐ွိ ညီကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္တလုံးတဝတည္း႐ွိေၾကာင္း ျပသၾကပါစုိ႔၊ သူတုိ႔သည္ အထီးက်န္စြာေနရသူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း အသင္းေတာ္သည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ၊ သူတုိ႔အတြက္ အတူ႐ွိေနေၾကာင္းသိေစၾကဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီၾကပါစုိ႔။
တ႐ုတ္ျ​ပည္႐ွိညီကုိေမာင္ႏွမမ်ား မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရ႐ွိရန္ ဆုေတာင္းေပၾကပါစုိ႔။

Add new comment

11 + 6 =