ညီလာခံ စတင္ျခင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၏ အဖြင့္အမွာစကား

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ
ညီလာခံ စတင္ျခင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၏ အဖြင့္အမွာစကား
ေအာက္တုိဘာ ၃၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/synod-youth-2018-opening-prayer-and-greeting.html

#bishops, #synod, #youth, #pope, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားအေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အေထြေထြညီလာခံ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၃ မွ ၂၈ ရက္ထိက်င္းပမည့္ "လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မႈျခင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္" အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ညီလာခံသည္ ေဝမွ်ရမည့္အခ်ိန္၊ ေဝမွ်ျခင္းမွာ ရဲရင့္စြာ၊ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိၾကၿပီး၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ နားေထာင္ၾကရန္လုိအပ္​ေ​ၾကာင္း၊ ညီလာခံပါဝင္သူမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကရန္ျဖစ္​ေ​ၾကာင္း၊
ညီလာခံသည္ အတြင္းစိတ္ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚအ​ျခခံျပီး ယုံၾကည္ျခင္း၌ထြက္ေပၚလာ​​ေသာအရာမ်ားကို စမ္းစစ္ေသာအခ်ိန္၊ သမာ႐ုိးက်စိတ္မ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွားစိတ္မ်ားကုိ ေဘးဖယ္ထားၾကရန္​၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔၏ တစ္​မိန္႔တစ္​အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္က်င္ၾကံတတ္​ေ​သာ အက်င့္မ်ား၊ ကုိယ့္ကုိယ့္ကုိ မလံုျခံဳမွာ​ ​ေၾကာက္​၌ ကာကြယ္ေသာ အက်င္မ်ားေဘးဖယ္ထားၾကရန္​၊
ယခုလက္႐ွိေတြ႔ၾကဳံေနရေသာ အသင္းေတာ္၏ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္သည္ ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ၊ ငါတုိ႔ကုိ သနားၾကင္နာမႈ့ေပးရန္၊ ကူညီရန္၊ သူေနာက္လုိက္ဘဝအသက္တာျပည့္ဝရန္ ကူညီေပးမည့္ ဘုရားရဲ႕အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတူညီေသာမ်ဳိးဆက္မ်ားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွ
အနာဂတ္အတြက္
ေမွ်ာ္လင့္​ခ်က္မ်ားသစ္လြင္႐ွင္သန္လာေစရန္​
ဤညီလာခံမွ ေမ်ာ္​လင့္ထား​ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ဤ ညီလာခံသည္ စာတမ္းကေလးတစ္​ေ​စာင္ထြက္လာဖုိ႔ သက္သက္လုပ္ေသာအလုပ္မဟုတ္ဘဲ ညီလာခံရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ ညီ၍ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အနာဂတ္ အသင္းေတာ္၏ အသက္႐ွင္ေနထုိင္မႈတစ္​ခုကုိ ရ႐ွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

5 + 14 =