ဆင္းရဲမြဲေတမႈအတြက္ က႐ုဏာတရားကုိေမးခြန္းထုတ္ရန္မဟုတ္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိသာေမးခြန္းထုတ္ရန္

ကမာၻ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ေရးေန႔

ဆင္းရဲမြဲေတမႈအတြက္ က႐ုဏာတရားကုိေမးခြန္းထုတ္ရန္မဟုတ္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိသာေမးခြန္းထုတ္ရန္
ေအာက္တုိဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ေန႔ ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ေရးေန႔၌ ကမာၻလူသားထုအေယာက္တုိင္းတစ္ဦးမက်န္ အေျခခံလူေနမႈဘဝ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ေရးတုိ႔ကုိ အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးး Antonio Guterres မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ က ပထမဦးဆုံအႀကိမ္ ကမာၻ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ေရး ညီလာခံကေန ယေန႔ထိ လူေပါင္း သန္းတေထာင္ခန္႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ပါဝင္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းဦးစြာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး လူေပါင္း သန္း ၇၀၀ ေလာက္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈထဲမွာ ႐ွိေနေသးေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝအေျခအေနေတြကုိ သိ႐ွိရန္ ကူညီၾကရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ့ဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနသည္ ကူညီရန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားၾကား၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံဟန္႔တားခံရမႈအေျခအေနမ်ား၊ ပညာနိမ့္ပါးမႈ၊ အလုပ္အခြင့္အလမ္း မ႐ွိမသေလာက္နည္းပါးမႈတုိ႔ေၾကာင့္၊ ကူညီရန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊
ႏွစ္ ၂၀၃၀ မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေျပာက္ရမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကုိ႐ွင္းလင္ပစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္သည္ ကုလသမဂၢအတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻအႏ႔ွံအျပားမွာ႐ွိေနၾကတဲ့ ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ အသံကုိ နားေထာင္ၾကဖုိ႔ သူတုိ႔ေတြ႔ၾကဳံခံစားေနရတာေတြကုိသိ႐ွိခံစားနားလည္ကူညီေပးဖုိ႔ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် အကူအညီမဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္မ႐ွိေစေရးတုိ႔ကိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2018-10/united-nations-eradicat...

#unitednations, #poverty, #charity, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

5 + 4 =