ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားသူေတြဟာ ေလာကလက္႐ွိအေျခအေနကုိနာလည္ဖုိ႔ အခၚခံရသူေတြျဖစ္တယ္

ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားသူေတြဟာ ေလာကလက္႐ွိအေျခအေနကုိနာလည္ဖုိ႔ အခၚခံရသူေတြျဖစ္တယ္
ေအာက္တုိဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၈

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကီးမားသူေတြဟာ ေလာကလက္႐ွိအေျခအေနကုိနာလည္ဖုိ႔ အေခၚခံရသူေတြျဖစ္တယ္ဟု ေမ်ာ္လင္ျ့ခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္၊ ေက်းဇူးဆပ္တင္ျခင္း ႏွင့္ အားသစ္ေလာင္းျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္ထိ ၄၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္မ်ားႏွင့္ေတြခ်ိန္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ သင္တုိ႔ရဲ႕ အသင္းဂုိဏ္ကုိအားသစ္ေလာင္ဖုိ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မီးကို ေတာက္ေစၾကရမယ္၊ သင္တုိ႔ရဲ႕အသင္းဂုိဏ္းအားဘုရားသခင္ကုိမိမိဘဝထဲမွာခံစားရေသာ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ဳိး သင္ေပးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊
အသင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာျဖစ္တယ္၊ ယေန႔ကမာၻႀကီးမွာ လုိအပ္ေနတဲ့
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းနဲ႔ ဝိညာဥ္ေရး ကုသေပးသူမ်ားအျဖစ္ သင္တုိ႔ကုိျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ အသင္းေတာ္မွာ သနားၾကင္နာမႈ့နဲ႔ေျပာဆုိတတ္ေသာ၊ သနားၾကင္နာမႈနဲ႔ၾကဳိဆုိတတ္ေသာ၊ အျပစ္မတင္ဘဲနားေထာင္ေပးတတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုိအပ္တယ္။ သာသနာလုပ္ငန္းမွာ သနားၾကင္နာျခင္းက လူေတြနဲ႔ပုိမုိနီးကပ္ေစတယ္။
အမေ့ေလ်ွာခံထားရတဲ့ အစြန္းအဖ်ား မွာ ေနတဲ့လူေတြဆီထိေရာက္ေအာင္ သြားၾကပါ။ သာသနာနယ္ပယ္ သစ္မ်ား႐ွာေဖြၾကပါ။ သင္တုိ႔ရဲ႕ အသင္းသားမ်ားကုိ သူတုိရဲ႕သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ တခုတည္းသာမကပဲ လက္ေတြ႕ကမာၻထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့၊ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၊ ေခတ္စနစ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈမ်ား၊ မီဒီယာတုိးတက္မႈ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိလည္း လက္ေတြျမင္ေတြေစၿပီး နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ သာသနာျပဳႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစပါ၊ ဒုကၡမ်ဳိးစုံထဲမွာက်င္လည္ေနၾကရတဲ့ဘဝေတြကုိျမင္ေစပါ။
သင္တုိ႔အသင္းဂုိဏ္း၏ အားကုိးရာ ရဟႏၱာ Saint Paul Of the Cross သည္ တီထြင္ၾကံဆမႈႈေကာင္းသူျဖစ္ၿပီး ေခတ္ စနစ္၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိသိျမင္သူျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္လည္း သူကဲ့သုိ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္၊ ေခတ္စနစ္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကုိသိဖုိ႔၊ သင္တုိ႔ဟာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အလုပ္လုပ္ေနတာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္သူေတြျဖစ္ရမယ္။
သင္တုိ႕ေတြဟာ ဘုရားကို ႐ွာေဖြေနေသာ လူငယ္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင္ျ့ခင္းခြန္အားမ်ားျဖစ္ၾကပါဟု ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္မ်ားႏွင့္ေတြခ်ိန္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-passionists-general-chapter-audience.html

#pope, #religious, passionofjesus, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 11 =