က႐ုဏာတရားရဲ႕ျဖဴစင္ျခင္းက ကမာၻႀကီးနဲ႔အသင္းေတာ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတယ္

Rosminian အသင္းဂုိဏ္း အေထြေထြ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာကုိယ္စလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း
က႐ုဏာတရားရဲ႕ျဖဴစင္ျခင္းက ကမာၻႀကီးနဲ႔အသင္းေတာ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတယ္
ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-rosminians-holiness-charity.html

#rosminian, #pope, #charity, #holiness, #peterkm
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ တနလၤာေန႔ ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္ Rosminian အသင္းဂုိဏ္း အေထြေထြ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ က႐ုဏာတရားရဲ႕ျဖဴစင္ျခင္းက ကမာၻႀကီးနဲ႔အသင္းေတာ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သနားၾကင္နာၾကေလာ့ ျပည့္ဝစုံလင္ၾကေလာ့ ေခါင္းစဥ္ျခင့္ Rosminian အသင္းဂုိဏ္း အေထြေထြ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာကုိယ္စလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ထိမ္းသိမ္းထားရန္ ေက်းဇူးေတာ္မဟုတ္ က႐ုဏာလုပ္ငန္းႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးအသက္႐ွင္ရမည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိဘဝကုိ ဘုရားသခင္ထံဆက္ကပ္ထားသူမ်ား ခရစ္ေတာ္အေပၚသစၥာ႐ွိမႈႏွင့္ မိမိဘဝအသက္တာ ေပးဆပ္မႈတုိ႔အားျဖင့္ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳ ရွင္သန္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။
အရာအားလံုး၏ အထက္မွာ သနားၾကင္နာမႈ႐ွိရမည္ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အတြင္းစိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္၊ ျပင္ပထိန္းခ်ဳပ္ ႏႈတ္ဆိတ္ႏုိင္ျခင္း၏ ရဲးရင့္ေသာသတၱိတုိ႔သည္ အသင္းဂုိဏ္း၏ အသီးအပြင္မ်ား ျဖစ္သည္။
ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွလုံးမ႐ွိဘဲ က႐ုဏာေရးလုပ္ငန္းသည္ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္၍မရႏုိင္ပါ။
သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ အကူအညီရယူၿပီး
ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဝိညာဥ္ေရး၊ အသိဉာဏ္တုိးပြားေရး၊ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

Rosminian အသင္းဂုိဏ္းသည္ ၁၉ ရာစု အေစာပုိင္း က ရဟႏၱာအန္တုိးနီယုိ ေရာစ္မီနီက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ က႐ုဏာေရး အသင္ဂုိဏ္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္သူ မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ျပဳစုကူညီေပးေသာ အသင္းဂုိဏ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Add new comment

1 + 0 =