ကမာၻ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

ကမာၻ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သဝဏ္လႊာ
ကမာၻ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔
ေအာက္တုိဘာလ ၁၆၊ ၂၀၁၈

ကမာၻ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးတာဝန္ခံအရာ႐ွိ Jose Graziano da Silva ထံသုိ႔ "ဆင္းရဲသားေတြ မေစာင့္ႏုိင္ဘူး" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ ၂၀၃၀ မွာ ကမာၻေပၚတြင္ အစာငတ္မြတ္သူမ႐ွိရဟူေသာ စီမံကိန္းျဖင့္ အေျခခံဖြံျဖဳိးေရး ဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံသုိ႔ စီမံကိန္းအျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
အေျခခံအစားအစာ လူတုိင္ရ႐ွိႏုိင္ရန္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးမွာတာဝန္႐ွိသည္။ ဆင္ရဲငတ္မြတ္ေနသူေတြက အၾကံဉာဏ္ေပးတာေတြ၊ သေဘာတူညီမႈ့ေတြထက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဆီက အေျခခံက်၍ ထိေရာက္ေသာကူညီမႈကုိသာအလုိ႐ွိသည္။ လူသားမ်ား၏ မညီမွ်မူေတြက ကုိယ့္ထက္နိမ့္က်သူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားေ႐ွ႕မွာ တလုံးတဝတည္း႐ွိမႈ တုိ႔လူသားခ်င္းစာနာမႈတုိ႔ေျပာျပရန္ အလြန္႐ွက္စရာေကာင္းေသာ ပုံစံျဖစ္ေနသည္။ ဆင္ရဲသားမ်ားအား ကူညီရန္ ငါတုိ႔လုပ္ႏုိင္သည္။ လုပ္ေပးရမည္။ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားရန္ ကူညီေပးရမည္။ လုိအပ္သည့္လမ္းၫြန္မႈမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တကယ္လုိအပ္ေနသူေတြကုိကူညီရမည္။ ၂၀၃၀ မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူမ႐ွိရ စီမံကိန္းကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရမည္။ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ တိက်ေသာစီမံကိန္း၊ ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္မႈ၊ ေသခ်ာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရမည္။
ဒီေနရာမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ တုိင္းျပည္အလုိက္ ကမာၻအဆင့္အလုိက္ပါဝင္ေသာ စည္းလုံးမႈသည္ အမွန္တကယ္အေရးပါလွသည္။ တကယ္အေရးႀကီးတာသည္မွာ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔၏ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ျခင္းတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မ႐ွိေစရဆုိသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီး၏ အရင္းအျမစ္ေဝမွ်မႈမွာလည္း ဆုိးဝါးစြာမညီမွ်မႈေတြျဖစ္ေနသည္။ ယင္းဆုိးက်ိဳးမ်ားအတြက္ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆင္ရဲမြဲေတမႈကုိ ပိုမုိတိုးပြားလာေစသည္။၊ ေသေစတတ္သာ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲ သားဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားသာ ပုိမုိက်ယ္ေလာင္လာေစသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ဆင္ရဲငတ္မြတ္ေနသူတုိင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိိ႔ ကူညီေပးရမည့္ မိတ္ေဆြ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိကုိကူညီရမည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္က သဝဏ္လႊာ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-fao-message.html

#worldfoodday,#pope,#message, #peterkm,
Photo credit to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

7 + 3 =