‌ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၂၊ ၂၀၂၀

‌ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၃ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

11 + 1 =