ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် သောကြာနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန် ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် သောကြာနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၆၊ ၂၀၂၁

Add new comment

3 + 11 =