ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနလ်ာနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ဩဂုတ်စတင်း တင်မောင်ထွန်း (၂၉) ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနလ်ာနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ၊ ၂၀၂၁

Add new comment

10 + 6 =