ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦး ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ရစ်ချက်လှမင်းဦး ပါစကားကာလ ဒုတိယရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၁၄၊ ၂၀၂၁

Add new comment

6 + 10 =