ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) ၁၁ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၀၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း (SDB) ၁၁ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇွန်လ ၂၀၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 9 =