ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၃၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၃၊ ၂၀၂၀

Add new comment

11 + 2 =