ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၂၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၂၊ ၂၀၂၀

Add new comment

9 + 5 =