ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၁၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၂၉  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ်  ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ  ၂၁၊ ၂၀၂၀

Add new comment

14 + 4 =