ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၁၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနလ်ာနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၇၊၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၁၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန်ရက်သတ္တပတ် တနလ်ာနေ့ ဩဝါဒ ဇွန်လ ၇၊၂၀၂၁

Add new comment

6 + 8 =