ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ပါစကားကာလ ပထမ ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၇၊ ၂၀၂၁

ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ပါစကားကာလ ပထမ ရက်သတ္တပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဩဝါဒ ဧပြီလ ၇၊ ၂၀၂၁

Add new comment

3 + 2 =