ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၆၊ ၂၀၂၀

ဖာသာရ် စောဂျွန်ရှိုင်းဝင်း (SDB) ၁၄  ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် ဩဝါဒ ဇူလိုင်လ ၆၊ ၂၀၂၀

Add new comment

1 + 9 =