" ကျွန်ုပ်၏သခင် ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပဌာပြုပါသည်။ "

ထိန်းသိမ်းကြစေ သဘာအအမွေအစီအစဉ်

" ကျွန်ုပ်၏သခင် ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပဌာပြုပါသည်။ "

Laudato Si

တင်ဆက်သူ -Fr. David Michael

တည်းဖြတ်- Pinky

Photo credit – Google Images 

 #Laudatosi   #rvapastoralcare   #Environment

Add new comment

5 + 7 =